Aktualne Spravy

Poprad Virtualne

Súboj Nurmagomedov – Ferguson by mohol by v Bielorusku, ale Rus nechce pre Covid-19 bojova

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hoci súboj Chabiba Nurmagomedova s Amerièanom Tonym Fergusonom o titul majstra sveta v ¾ahkej váhe v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení v èase koronavírusovej krízy pod¾a niektorých informácií už odložili, organizátori dostali... ...

dnes 18:18 open_in_new
Do videohovorov medzi žiakmi a uèite¾mi prenikli neznáme osoby, ktoré sa obnažovali a aj nadávali

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Školy v americkom meste New York už nebudú používa na videokonferencie aplikáciu Zoom. Dôvodom sú viaceré bezpeènostné riziká. Tamojší školský úrad nariadil školám, aby "èo najskôr prestali používa Zoom". Hovorkyòa Danielle Filson pre... ...

dnes 18:18 open_in_new
Európska komisia zverejnila ïalších pä ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) rozšírila doèasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva o pä opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov koronavírusu. Cie¾om doplnenia doèasného rámca z 19. marca, ako informovala EK, je umožni... ...

dnes 18:18 open_in_new
Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešite¾ná

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hromadné odchody sudcov z justície spôsobili zrejme ekonomické obavy. Situácia je však stále riešite¾ná. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyòa iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorèíková. Nechceli prís o odstupné Pod¾a nej... ...

dnes 18:18 open_in_new
S odberom vzoriek u Slovákov podozrivých na Covid-19 pomáhajú aj hasièi

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Odbery vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie Covid-19 vykonávajú aj príslušníci Hasièského a záchranného zboru. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia HaZZ Zuzana Farkasová, posádka hasièskej záchrannej služby z Trnavy vykonávala... ...

dnes 18:18 open_in_new
Koronavírus sa nešíri cez 5G siete, pod¾a odborníkov je to biologicky nemožné a teória je nezmysel

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Britské ministerstvo kultúry chce nariadi zástupcom sociálnych médií, aby agresívnejšie reagovali na teórie, pod¾a ktorých 5G siete šíria koronavírus. ¼udia podpálili stožiare s vysielaèmi Minister kultúry Oliver Dowden plánuje poèas... ...

dnes 18:18 open_in_new
Sulík by rád otvoril ïalšie obchody po Ve¾kej noci, pod¾a Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko pod¾a ministra hospodárstva Richarda Sulíka potrebuje v súèasnej situácii zaèa postupne uvo¾òova prijaté opatrenia a otvára ïalšie prevádzky. Uviedol to v nede¾nej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. "Musíme pokraèova v... ...

dnes 18:18 open_in_new
Stovky èeských pilotov chce pomôc v boji proti Covid-19, zadarmo rozvezú zdravotnícky materiál

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Èeskej republike sa spojilo viac ako 300 pilotov a vytvorili skupinu dobrovo¾níkov, ktorí budú zadarmo rozváža po celej krajine zdravotnícke vybavenie. Viac o téme: Koronavírus Projekt s názvom Piloti lidem chce pomôc úradom v boji proti... ...

dnes 18:18 open_in_new
Exminister Lajèák bude pôsobi ako predstavite¾ Únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister zahranièných vecí Miroslav Lajèák bude pôsobi ako osobitný predstavite¾ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo... ...

dnes 14:06 open_in_new
Google skvalitní videohovory vïaka umelej inteligencii, ktorá vyrieši problémy so zvukom

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google vyvinula umelú inteligenciu, ktorá dokáže zlepši kvalitu videohovorov a "vyplni medzery" spôsobené zlým internetovým spojením. WaveNetEQ využíva knižnicu s reèovými dátami na realistické vyplnenie krátkych segmentov v... ...

dnes 14:06 open_in_new
Košický vládny program vyhlásený v roku 1945 nepriniesol v Èeskoslovensku plnú demokraciu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povojnový Program novej èeskoslovenskej vlády Národného frontu Èechov a Slovákov vyhlásený pred 75 rokmi 5. apríla v Košiciach, známy aj ako Košický vládny program (KVP), už v krajine plnú demokraciu neobnovil. Programový dokument prezentovaný... ...

dnes 14:06 open_in_new
Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypreda štadión a finanène pomôc svojmu klubu

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu spôsobila finanèné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveï až pätnás hráèov. Podobný scenár nechcú dopusti priaznivci FC Spartak Trnava.... ...

dnes 14:06 open_in_new
Ko¾ko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaò? Smer-SD je tesne pod hranicou

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden volièský hlas vyšiel víaza tohtoroèných parlamentných volieb hnutie Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú O¼aNO priznalo v závereènej správe o nákladoch volebnej kampane... ...

dnes 14:06 open_in_new
Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasièi adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasièi z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovo¾né hasièské zbory z celého regiónu. Vzbåkla... ...

dnes 14:06 open_in_new
Posun splatnosti platenia odvodov nestaèí, zamestnávatelia žiadajú úplné oslobodenie

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za absolútne nedostatoèné a niè neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožòuje samostatne zárobkovo èinným osobám... ...

dnes 14:06 open_in_new
Oheò pohltil ve¾kokapacitný senník, hasièi bojujú s požiarom už viac ako 13 hodín (foto+video)

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hasièi viac ako 13 hodín zasahovali pri požiari ve¾kokapacitného senníka so senom v obci Závod, okres Malacky. Ako ïalej agentúru SITA informovala hovorkyòa Prezídia Hasièského a záchranného zboru Katarína Križanová, na miesto udalosti bola... ...

dnes 14:06 open_in_new
Povinná izolácia všetkých Slovákov, ktorí prišli zo zahranièia, vstúpi do platnosti. Koho sa nariadenie netýka?

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú izoláciu musia absolvova osoby, ktoré od pondelka vstúpia na územie Slovenska. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnú izoláciu absolvujú v zariadeniach urèených štátom na obdobie nevyhnutné na vykonanie... ...

dnes 14:06 open_in_new
Strana Dobrá vo¾ba neprišla po vo¾bách o žiadneho èlena, predsedom zostal Drucker

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá vo¾ba neodišli po neúspešných parlamentných vo¾bách z 29. februára žiadni èlenovia. Predsedom strany aj naïalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra TomᚠDrucker. Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyòa... ...

dnes 14:06 open_in_new
Odhad deficitu verejných financií sa zvýšil, schodok má dosiahnu takmer 9 percent HDP

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozpoèet verejnej správy môže v tomto roku skonèi v schodku v objeme až takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhaduje to Rada pre rozpoètovú zodpovednos v aktuálnom rozpoètovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpoèet... ...

dnes 09:54 open_in_new
Najväèší vodopád v Ekvádore zmizol, na rieke nad ním vznikol závrt a odklonil ju do podzemia

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Ekvádore zmizol najväèší vodopád po tom, ako èas jeho vodného zdroja pohltil závrt. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vodopád San Rafael na rieke Coca, z ktorého voda padala... ...

dnes 09:54 open_in_new