Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Krátko zo športu

MINULÝ týždeò vo štvrtok vyžrebovali zástupcovia SFZ štvrfinálové dvojice Slovnaft Cupu. Futbalisti FK Poprad sa v marci 2020 stretnú v Dunajskej Strede s aktuálnym vicemajstrom Fortunaligy. Zopakujú si tak zápas tejto fázy pohárovej súaže z roku 2017, kedy postúpili cez... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Popradská škola získala viaceré ocenenia

VIEME OD VÁS Na výroènom rokovaní Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zruènosti a povolania 26. novembra získala Súkromná stredná odborná škola na Ul. 29. augusta v Poprade dve ocenenia. Študenti študijného odboru informaèné a digitálne... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Ako zlepši naše školy

V priestoroch Katolíckej univerzity v Poprade bola jedna z ïalších náuèných diskusií pre uèite¾ov v rámci inšpiratívneho vzdelávania EDUpoint. Diskusie pod názvom Kroky k lepšej škole sa zúèastnili uèitelia zo Spiša a z Oravy. Základnou otázkou bolo, ako môžeme... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Jedenástka roka je na svete

V sobotu 14. decembra sa vo Ve¾kej Lomnici konal už 15. roèník slávnostného vyhodnotenia ankety Jedenástka roka 2019 6. ligy Podtatranského futbalového zväzu. V tomto roku to bola v jedenástke roka zmes skúsenosti a mladosti, niektorí sa do nej dostali vôbec po prvýkrát... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Spolupráca lesníkov

Po tom, ako sa lesníci zo spoloènosti Pro Populo Poprad a ochrancovia prírody zo Správy Národného parku Slovenský raj dohodli na zachovaní vzácneho ekotypu duba zimného v lokalite Ordzovianska dubina na Spiši, v októbri dva tucty zamestnancov oboch subjektov spoloène vysadili na... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
V Poprade opä pomáhali dobrí ¾udia na Fashion Charity Night

Minulý týždeò vo štvrtok sa v Aquacity Poprad stretli už po šiestykrát dobrí ¾udia, ochotní pomôc druhým, na charitatívnej akcii s názvom Fashion Charity Night. Módna šou rodenej Popradèanky Jany Pištejovej v podaní známych slovenských modeliek, medzi ktorými... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Boh nás uèí Ježišovým narodením milova

O nieko¾ko dní zaèneme slávi sviatky narodenia Ježiša Krista, od ktorého vstupu na našu Zem rátame nᚠletopoèet. Tým, že sa Syn Boží stal èlovekom, priblížil sa ¾udstvu do takej miery, že bližšie to už ani nie je možné. Boh sa v Ježišovi rozprával a dodnes... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Betlehemské svetlo je na Slovensku už po tridsiatykrát

Slovenskí skauti priniesli v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre ¾udí na Slovensku odpálili poèas medzinárodnej ekumenickej slávnosti vo Viedni. Ešte v sobotu ho priviezli do Bratislavy. Prijala ho aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Èaputová.... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
POZVÁNKY

V PIATOK 27. decembra o 17. hod. bude v podchode pod železniènou traou smer centrum – Spišská Sobota otvorená výstava fotografií – portrétov s názvom Básnici Podtatranskí. Vystavova bude Popradèan Oliver Ondrᚠfotografie básnikov a poetky z Popradu a okolia. DIVADLO... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Múzeum je zatvorené

Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici je od pondelka 16. decembra zatvorené. Príležitos prezrie si jeho expozície budú ma návštevníci opä až 26. decembra 2019. Mimo prevádzky bude aj na Silvestra a Nový rok. Záujemcovia si jeho prehliadku môžu plánova od 2. januára... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Biografický slovník osobností mesta Poprad

V decembri si pripomíname: 130. narodeniny brusièa diamantov Františka MORISSENCA (*16. 12. 1889 Anvers, Belgicko). V Poprade na ulici Dávida Husza 23. zriadil dielòu na brúsenie diamantov. Živnos ohlásil 5. mája 1939. 130. narodeniny pedagóga, publicistu, archivára a... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Venované dobrodincovi chorých

Prichádza èas Vianoc a èas spomínania na ¾udí blízkych a vzácnych. 24. decembra si s pietou pripomeòme 160 rokov od narodenia zakladate¾a nemocnice, lekára a humanistu Dr. Augustína SZÁSZA (*24. 12. 1859 Spišské Vlachy –†28. 12. 1947 Spišská Sobota). Narodil sa v... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
V rebríèku transparentnosti aj tri popradské firmy

Najtransparentnejšou verejnou firmou v roku 2019 sa pod¾a najnovšieho rebríèka Transparency International Slovensko stala Tepláreò Košice. Táto štátna akciovka dosiahla v hodnotení 89 percent a ako jediná aj rating A+. Celkovo druhé Mestské lesy Košice so 75% sú zároveò... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Stále je jednou nohou vo svete

Koncom novembra sa v Kine Tatran konala cestovate¾ská prezentácia Mareka Slobodníka pod názvom Afrika na pionieri. Za nápadom 5-èlennej dobrodružnej výpravy je banskobystrický motorkársky nadšenec Marek Slobodník. Ako dopravný prostriedok si na africkú výpravu vybrali... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Prešovský kraj ažil najviac z rastu cestovného ruchu

Ubytovacie zariadenia v Prešovskom kraji poèas tohtoroènej letnej sezóny zaznamenali rekordných 372-tisíc návštevníkov, o pätinu vyšší poèet, ako v lete minulého roka. Medziroèný nárast poètu všetkých turistov na úrovni 21,8 % bol nad úrovòou celoslovenského rastu.... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Vývoz komunálneho odpadu poèas sviatkov

Vývoz komunálneho odpadu poèas vianoèných sviatkov 2019 a Nového roka 2020 v meste Poprad bude nasledovný: - v utorok 24. decembra 2019 (sviatok): bez zmeny, pod¾a harmonogramu - v stredu 25. decembra (sviatok): vývoz odpadu nebude - vo štvrtok 26. decembra (sviatok): bude sa... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Záchranári pomáhali kolegom pri futsale

V sobotu 14. decembra sa v Aréne Poprad uskutoènil už 9. roèník charitatívneho futsalového turnaja zložiek Integrovaného záchranného systému. Záchranári tentokrát pomáhali až dvom kolegom. „Turnaja sa zúèastnilo desa družstiev z Popradu a okolia. Vyzbierali sme 1... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Volejbalisti sa opä pochlapili

Po tom, èo predminulý víkend volejbalisti VK Junior 2012 Poprad uchmatli doma bod lídrovi 1. ligy z Humenného, bodovali opä na palubovke ïalšieho z favoritov. A tentokrát aj vyhrali. Popradèania odohrali dvojzápas 10. kola v sobotu pod vysokou sieou tretieho tímu tabu¾ky TJ... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Z kuchyne BAM Poprad

Kadetky: v sobotu 14. decembra Poprad – TYDAM KE 51:47 a v nede¾u 15. decembra Poprad – Bardejov 115:34. Žiaèky: v nede¾u 15. decembra YA KE U13 – Poprad 31:53 a 58:73. St. mini žiaèky: v nede¾u 15. decembra Ružomberok – Poprad 64:16 a 68:32.

...
2020-06-27 02:54 open_in_new
HK Poprad

Po reprezentaènej prestávke sa dnes opä naplno roztoèí kolotoè slovenskej najvyššej hokejovej súaže – Tipsport Ligy. Kým viacerí „kamzíci“ cibrili formu na tréningoch, štyria z nich sa predstavili v najcennejšom drese. Michael Vandas s Lukášom Kozákom pomáhali... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new
Na rozlúèku s týždenníkom

Vážení èitatelia, držíte v rukách posledné èíslo týždenníka Poprad – noviny obèanov mesta. Týždenník konèí - od nového roka 2020 bude samospráva zabezpeèova vydávanie bezplatného mesaèníka do všetkých domácností obyvate¾ov Popradu. Tridsa rokov Vás naše... ...

2020-06-27 02:54 open_in_new