Najnovšie Správy Nitra

Titulky
Koronavírus: AAA AUTO predáva aj bez poboèiek, autá vozia zákazníkom domov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Autocentrum dnes, ako jediné, rozbieha aj mobilný výkup vozidiel. Za dva týždne, odkedy sa z nariadenia štátu nesmú predáva v prevádzkach autobazárov ojazdené vozidlá, sa sieti AAA AUTO podarilo znaène posilni online predaj. V rámci neho...

dnes 16:39
Chirana T. Injecta: Prístup Štátnych hmotných rezerv sa od konca marca zásadne zlepšil

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko musí ma dostatok ihiel a striekaèiek, pretože oèakávaná vakcína na COVID 19 prinesie najmasívnejšie oèkovanie v dejinách. Štátne hmotné rezervy aj štát ako taký sa od utorka 31.marca 2020 zaèal naozaj zaujíma o možnosti a kapacity...

dnes 16:39
Kaufland a Lidl venujú Slovenskému Èervenému krížu spoloène 60 000 eur

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Obchodné reazce spojili svoje sily a Slovenskému Èervenému krížu venovali štedrú finanènú pomoc. Spoloènosti Kaufland a Lidl dlhodobo spolupracujú so Slovenským Èerveným krížom (SÈK) na jednorazových i dlhoroèných projektoch zameraných na...

dnes 16:39
Dostál bude predsedom ¾udskoprávneho výboru, ale funkcie sa chce ve¾mi rýchlo vzda

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR zvolili vo štvrtok 2. apríla Ondreja Dostála (SaS) za predsedu ¾udskoprávneho výboru. Hlasovalo za neho 74 zo 120 poslancov. Na zvolenie predsedu parlamentného výboru je potrebné získa nadpoloviènú väèšinu hlasov hlasujúcich...

dnes 16:39
Do nového balíku opatrení Európskej komisie pre boj s koronavírusom sa dostali aj návrhy Slovenska

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v zverejnenom novom balíku opatrení pre boj s koronavírusom zoh¾adnila aj viaceré slovenské návrhy. Slovensko tak môže nevyužité peniaze Európskej únie vynaloži rýchlejšie a jednoduchšie na zmiernenie následkov pandémie v...

dnes 16:39
Google zverejòuje údaje o pohybe ¾udí poèas pandémie koronavírusu a pravidelne ich aktualizuje

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google bude poèas pandémie koronavírusu zverejòova údaje o pohybe ¾udí. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že technologický gigant bude spoèiatku publikova detaily o rôznych typoch miest, ktoré ¾udia navštevujú, v 131...

dnes 16:39
Zamestnávatelia žiadajú „kurzarbeit“, vedia si predstavi model ministra Sulíka

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Asociácia priemyselných zväzov (APZ) žiada vládu, aby v záujme udržania pracovných miest poèas súèasnej krízy po vzore Rakúska a Nemecka zaviedla tzv. kurzarbeit. Vie si predstavi model, ktorý predstavil minister hospodárstva Richard Sulík na...

dnes 16:39
Urýchlená mobilizácia eurofondov je pod¾a ZMOS jediná možnos, ako zmierni dopady koronakrízy

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje urýchlene mobilizova eurofondové zdroje na zmiernenie dopadov širenia koronavírusu. Pod¾a ZMOS-u je to jediná možnos ako spomali tempo poklesu ekonomiky, rastu nezamestnanosti a podpory verejných...

dnes 16:39
Smer-SD vraj prekroèil výdavky v predvolebnej kampani, Transparency podáva podnet na ministerstvo

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) podáva ministerstvu vnútra podnet na stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) za prekroèenie limitu na výdavky vo volebnej kampani pred parlamentnými vo¾bami z 29. februára. Informovala o...

dnes 16:39
Súdna rada by sa mohla poponáh¾a s vo¾bou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho doèasný predseda

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Doèasný šéf Najvyššieho súdu SR Peter Szabo dúfa, že Súdna rada SR sa s vo¾bou jeho nástupcu poponáh¾a. Zo svojej pozície zástupcu predsedu môže totiž vykonáva len neodkladné úlohy. Uviedol to v odpovediach na otázky agentúry SITA, ktorú...

dnes 16:39
Polícia vyšetruje smr dobodaného muža v Tornali, pravdepodobne bol zavraždený

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti objasòujú okolnosti smrti 62-roèného muža, ktorého našli màtveho v byte na Ulici 1. mája v Tornali. Muž mal na hrudníku nieko¾ko bodných zranení. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, z doposia¾ zabezpeèených dôkazových...

dnes 16:39
¼udskoprávny výbor si na prvom zasadnutí zvolil podpredsedov, opozièní poslanci neprišli

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre ¾udské práva je plne funkèný a v piatok na svojom prvom zasadnutí zvolil za podpredsedov Vladimíru Marcinkovú (Za ¾udí) a Petra Polláka z hnutia Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO). Predseda výboru Ondrej Dostál z...

dnes 16:39
Nestlé podporilo hrdinov v prvej línii, nezabudlo ani na seniorov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Touto overenou pravdou sa riadili aj v spoloènosti Nestlé, ktorá sa rozhodla v súèasnej ne¾ahkej situácii podpori ¾udí z prvej línie boja proti koronavírusu. Spoloènos rozdelila po celom Slovensku tisíce kartónov...

dnes 16:39
Europoslanec Hajšel oceòuje návrh Európskej komisie na „kurzarbeit“, chváli ho aj Ïuriš Nicholsonová

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh Európskej komisie (EK) na preplácanie èasti príjmu poèas skráteného pracovaného èasu (takzvaný kurzarbeit, pozn. SITA) môže zásadným spôsobom zmierni dopady ekonomickej krízy súvisiacej s koronavírusom. Myslia si to slovenskí...

dnes 16:39
Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúèania a rady v èase koronakrízy

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Advokáti pripravili projekt s názvom Právo v rúškach, ktorého cie¾om je sprístupni aktuálne právne postupy èi priblíži vzory právnych dokumentov. Uviedla pre agentúru SITA Viera Krúpová. Informácie a dokumenty by mali ¾uïom aj firmám pomôc...

dnes 16:39
Niektorým živnostníkom a zamestnávate¾om sa pre koronakrízu posunie splatnos odvodov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávate¾om a povinne poisteným samostatne zárobkovo èinným osobám (SZÈO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa posunie splatnos poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto...

dnes 16:39
Denné Správy
Koronavírus: AAA AUTO predáva aj bez poboèiek, autá vozia zákazníkom domov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Autocentrum dnes, ako jediné, rozbieha aj mobilný výkup vozidiel. Za dva týždne, odkedy sa z nariadenia štátu nesmú predáva v prevádzkach autobazárov ojazdené vozidlá, sa sieti AAA AUTO podarilo znaène posilni online predaj. V rámci neho...

dnes 16:39
Chirana T. Injecta: Prístup Štátnych hmotných rezerv sa od konca marca zásadne zlepšil

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko musí ma dostatok ihiel a striekaèiek, pretože oèakávaná vakcína na COVID 19 prinesie najmasívnejšie oèkovanie v dejinách. Štátne hmotné rezervy aj štát ako taký sa od utorka 31.marca 2020 zaèal naozaj zaujíma o možnosti a kapacity...

dnes 16:39
Kaufland a Lidl venujú Slovenskému Èervenému krížu spoloène 60 000 eur

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Obchodné reazce spojili svoje sily a Slovenskému Èervenému krížu venovali štedrú finanènú pomoc. Spoloènosti Kaufland a Lidl dlhodobo spolupracujú so Slovenským Èerveným krížom (SÈK) na jednorazových i dlhoroèných projektoch zameraných na...

dnes 16:39
Dostál bude predsedom ¾udskoprávneho výboru, ale funkcie sa chce ve¾mi rýchlo vzda

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR zvolili vo štvrtok 2. apríla Ondreja Dostála (SaS) za predsedu ¾udskoprávneho výboru. Hlasovalo za neho 74 zo 120 poslancov. Na zvolenie predsedu parlamentného výboru je potrebné získa nadpoloviènú väèšinu hlasov hlasujúcich...

dnes 16:39
Do nového balíku opatrení Európskej komisie pre boj s koronavírusom sa dostali aj návrhy Slovenska

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v zverejnenom novom balíku opatrení pre boj s koronavírusom zoh¾adnila aj viaceré slovenské návrhy. Slovensko tak môže nevyužité peniaze Európskej únie vynaloži rýchlejšie a jednoduchšie na zmiernenie následkov pandémie v...

dnes 16:39
Google zverejòuje údaje o pohybe ¾udí poèas pandémie koronavírusu a pravidelne ich aktualizuje

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoloènos Google bude poèas pandémie koronavírusu zverejòova údaje o pohybe ¾udí. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že technologický gigant bude spoèiatku publikova detaily o rôznych typoch miest, ktoré ¾udia navštevujú, v 131...

dnes 16:39
Zamestnávatelia žiadajú „kurzarbeit“, vedia si predstavi model ministra Sulíka

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Asociácia priemyselných zväzov (APZ) žiada vládu, aby v záujme udržania pracovných miest poèas súèasnej krízy po vzore Rakúska a Nemecka zaviedla tzv. kurzarbeit. Vie si predstavi model, ktorý predstavil minister hospodárstva Richard Sulík na...

dnes 16:39
Urýchlená mobilizácia eurofondov je pod¾a ZMOS jediná možnos, ako zmierni dopady koronakrízy

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje urýchlene mobilizova eurofondové zdroje na zmiernenie dopadov širenia koronavírusu. Pod¾a ZMOS-u je to jediná možnos ako spomali tempo poklesu ekonomiky, rastu nezamestnanosti a podpory verejných...

dnes 16:39
Smer-SD vraj prekroèil výdavky v predvolebnej kampani, Transparency podáva podnet na ministerstvo

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) podáva ministerstvu vnútra podnet na stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) za prekroèenie limitu na výdavky vo volebnej kampani pred parlamentnými vo¾bami z 29. februára. Informovala o...

dnes 16:39
Súdna rada by sa mohla poponáh¾a s vo¾bou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho doèasný predseda

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Doèasný šéf Najvyššieho súdu SR Peter Szabo dúfa, že Súdna rada SR sa s vo¾bou jeho nástupcu poponáh¾a. Zo svojej pozície zástupcu predsedu môže totiž vykonáva len neodkladné úlohy. Uviedol to v odpovediach na otázky agentúry SITA, ktorú...

dnes 16:39
Polícia vyšetruje smr dobodaného muža v Tornali, pravdepodobne bol zavraždený

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti objasòujú okolnosti smrti 62-roèného muža, ktorého našli màtveho v byte na Ulici 1. mája v Tornali. Muž mal na hrudníku nieko¾ko bodných zranení. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, z doposia¾ zabezpeèených dôkazových...

dnes 16:39
¼udskoprávny výbor si na prvom zasadnutí zvolil podpredsedov, opozièní poslanci neprišli

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre ¾udské práva je plne funkèný a v piatok na svojom prvom zasadnutí zvolil za podpredsedov Vladimíru Marcinkovú (Za ¾udí) a Petra Polláka z hnutia Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (O¼aNO). Predseda výboru Ondrej Dostál z...

dnes 16:39
Nestlé podporilo hrdinov v prvej línii, nezabudlo ani na seniorov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Touto overenou pravdou sa riadili aj v spoloènosti Nestlé, ktorá sa rozhodla v súèasnej ne¾ahkej situácii podpori ¾udí z prvej línie boja proti koronavírusu. Spoloènos rozdelila po celom Slovensku tisíce kartónov...

dnes 16:39
Europoslanec Hajšel oceòuje návrh Európskej komisie na „kurzarbeit“, chváli ho aj Ïuriš Nicholsonová

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh Európskej komisie (EK) na preplácanie èasti príjmu poèas skráteného pracovaného èasu (takzvaný kurzarbeit, pozn. SITA) môže zásadným spôsobom zmierni dopady ekonomickej krízy súvisiacej s koronavírusom. Myslia si to slovenskí...

dnes 16:39
Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúèania a rady v èase koronakrízy

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Advokáti pripravili projekt s názvom Právo v rúškach, ktorého cie¾om je sprístupni aktuálne právne postupy èi priblíži vzory právnych dokumentov. Uviedla pre agentúru SITA Viera Krúpová. Informácie a dokumenty by mali ¾uïom aj firmám pomôc...

dnes 16:39
Niektorým živnostníkom a zamestnávate¾om sa pre koronakrízu posunie splatnos odvodov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávate¾om a povinne poisteným samostatne zárobkovo èinným osobám (SZÈO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa posunie splatnos poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto...

dnes 16:39
Najnovšie správy z Nitra
dnes 16:39 Koronavírus: AAA AUTO predáva aj bez poboèiek, autá vozia zákazníkom domov
dnes 16:39 Chirana T. Injecta: Prístup Štátnych hmotných rezerv sa od konca marca zásadne zlepšil
dnes 16:39 Kaufland a Lidl venujú Slovenskému Èervenému krížu spoloène 60 000 eur
dnes 16:39 Dostál bude predsedom ¾udskoprávneho výboru, ale funkcie sa chce ve¾mi rýchlo vzda
dnes 16:39 Do nového balíku opatrení Európskej komisie pre boj s koronavírusom sa dostali aj návrhy Slovenska
dnes 16:39 Google zverejòuje údaje o pohybe ¾udí poèas pandémie koronavírusu a pravidelne ich aktualizuje
dnes 16:39 Zamestnávatelia žiadajú „kurzarbeit“, vedia si predstavi model ministra Sulíka
dnes 16:39 Urýchlená mobilizácia eurofondov je pod¾a ZMOS jediná možnos, ako zmierni dopady koronakrízy
dnes 16:39 Smer-SD vraj prekroèil výdavky v predvolebnej kampani, Transparency podáva podnet na ministerstvo
dnes 16:39 Súdna rada by sa mohla poponáh¾a s vo¾bou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho doèasný predseda
dnes 16:39 Polícia vyšetruje smr dobodaného muža v Tornali, pravdepodobne bol zavraždený
dnes 16:39 ¼udskoprávny výbor si na prvom zasadnutí zvolil podpredsedov, opozièní poslanci neprišli
dnes 16:39 Nestlé podporilo hrdinov v prvej línii, nezabudlo ani na seniorov
dnes 16:39 Europoslanec Hajšel oceòuje návrh Európskej komisie na „kurzarbeit“, chváli ho aj Ïuriš Nicholsonová
dnes 16:39 Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúèania a rady v èase koronakrízy
dnes 16:39 Niektorým živnostníkom a zamestnávate¾om sa pre koronakrízu posunie splatnos odvodov
dnes 16:39 Španieli skupujú v obchodoch alkohol a doma si robia vlastné bary, aby prežili karanténu
dnes 16:39 Panika, zvýšené nakupovanie a tunelové videnie. Sociológ hodnotí vystúpenia premiéra Matovièa
dnes 16:39 Slováci si môžu poèas pandémie koronavírusu odloži splátky úverov, opatrenie má tri roviny
dnes 16:39 Všetci Slováci vracajúci sa zo zahranièia, absolvujú povinnú štátnu karanténu
dnes 15:18 Vzácne historické hodiny v Nitre sa zrazu zastavili: Jeden z ciferníkov praskol
dnes 15:18 Zaľúbenci rušia sobáše: Svoj veľký deň musia odložiť
dnes 14:15 Nitriansky kraj zriadil špeciálnu linku: Pomôže ľuďom v ohrození zdravia a života
dnes 13:30 Šport na kolenách, ak vôbec nejaký bude: Hokejová Nitra doslova žobre o vlastné peniaze!
dnes 13:12 Skľučujúca samota: Nitrianskym seniorom pomôžu zvládať epidémiu aj psychológovia
dnes 11:06 Na nitriansku tržnicu sa vrátil život: Rady sú pred galantériami i záhradníctvami
dnes 10:03 Počet vyšetrených pacientov v Nitre prekročil 600: Koronovírus potvrdili u 26 ľudí
dnes 09:18 Nasledujúca sezóna bude urèite bez Admiralu Vladivostok, vedenie KHL to potvrdilo
dnes 09:18 Dvaja súrodenci ukradli autá starým rodièom a jazdili po Brne, dievèa nezvládlo policajnú naháòaèku
dnes 01:57 Malé a stredné podniky dostanú finanènú pomoc od štátu, cie¾om je udržanie zamestnanosti
dnes 01:57 Putin prikázal väèšine ¾udí, aby neprišli do práce až do konca apríla
dnes 01:57 Testovanie obyvate¾ov rómskych osád èi prísna karanténa, vláda odobrila Plán riešenia ochorenia Covid-19
dnes 01:57 Matoviè chce poèas Ve¾kej noci prija výraznejšiu reguláciu vo¾ného pohybu
dnes 01:57 Parlament schválil odloženie daòových priznaní, Slováci budú môc zaplati dane až po skonèení pandémie
dnes 01:57 Európska komisia rozšíri svoje opatrenia, navrhuje zriadi nástroj solidarity vo výške sto miliárd eur
včera 21:45 Buïte ostražití, poèas pandémie narastá poèet kybernetických útokov
včera 21:45 Rusko poslalo USA „humanitárnu pomoc“, za polovicu zdravotníckeho materiálu si museli zaplati
včera 21:45 Prepúšanie poèas pandémie sa zrých¾uje, v USA pribudlo viac ako šes miliónov nových nezamestnaných
včera 21:45 Nadácia Zastavme korupciu vyzýva Matovièa, aby èo najskôr sfunkènil nový protikorupèný úrad
včera 21:45 Premiér Boris Johnson má stále príznaky koronavírusu, lekári mu odporuèili iba sedemdòovú karanténu
včera 21:45 Remišová intenzívne rokuje s ministrami o použití vo¾ných zdrojov EÚ na boj s pandémiou
včera 21:45 Aprílové Nota bene už v uliciach nekúpite, predajcov môžete podpori prostredníctvom zbierky
včera 21:45 Šen-èen sa stal prvým èínskym mestom, ktoré zakázalo jes psy a maèky
včera 21:45 Grécko sprísnilo opatrenia, obèanom zakázali plávanie v mori aj vodné športy
včera 21:45 Nezamestnaní budú dostáva dávku v nezamestnanosti o mesiac dlhšie, zmení sa aj Zákonník práce
včera 21:45 Belgièania ako prví v Európe definitívne ukonèili sezónu, titul pridelili tímu FC Bruggy
včera 18:36 Bývalý atlét vyzbieral pre britské zdravotníctvo pekné peniaze, na dvore odbehol maratón
včera 18:36 Amerièanka vycvièila svojho psa, ktorý starej pani v susedstve nosí poèas karantény potraviny
včera 18:36 Jarné upratovanie v šatníku – èo v òom ponecha?
včera 18:36 V policajnej cele sa muž pokúsil o samovraždu, už je pod dozorom lekárov
Najnovšie správy z Slovakia
dnes 22:09 Rokovania o skrátení hráčskych platov v Serii A opäť stroskotali
dnes 22:09 Neymar venoval takmer milión eur na pomoc ľuďom postihnutým koronakrízou
dnes 22:09 Taliani skúšajú liečiť koronavírus krvou od vyliečených darcov
dnes 22:09 Letná Tour? Zločin proti ľudskosti, zúri olympijský šampión
dnes 22:09 Bratislava zverejnila tri možné scenáre vplyvu pandémie na mesto
dnes 22:06 Turecký prezident vydal nové nariadenia: Mládež nesmie vychádzať von
dnes 22:00 Ultraortodoxní Židia ignorovali preventívne opatrenia, mesto Bnej Brak sa ocitlo v izolácii
dnes 22:00 Olympijská dedina v Tokiu možno poslúži na ubytovanie ľudí nakazených koronavírusom
dnes 21:51 Je čas, aby vláda začala meniť očakávania verejnej mienky v boji s koronavírusom, hovorí Hampl
dnes 21:39 Koronavírus: Veľká noc môže byť podľa hlavného hygienika kritická
dnes 21:39 Koronavírus: Ľudia aj podniky si budú môcť odložiť splátky úverov až o 9 mesiacov
dnes 21:39 Dvojica Fico - Blaha a ich treťosektorová mora (názor)
dnes 21:39 Zomrel americký spevák Bill Withers, autor skladby Ain't No Sunshine
dnes 21:39 Súd zobral do väzby dve osoby zadržané v rámci akcie NAKA Dobytkár
dnes 21:39 Koronavírus: V štáte New York evidujú už vyše 100 000 nakazených
dnes 21:39 Koronavírus: O tom, aké opatrenia budú platiť na Veľkú noc ešte nerozhodli, v nedeľu zasadne konzílium odborníkov
dnes 21:39 Právnik Peter Lukášek: V hre je právna stabilita športovcov so štatútom profesionála. Ohnutie procesu likvidácie nemôže byť nástrojom na zbavenie sa záväzkov
dnes 21:39 V Taliansku skúšajú liečiť koronavírus "čínskym" spôsobom. Experti sa vyjadrujú pozitívne
dnes 21:39 Zomrel slávny návrhár obuvi Sergio Rossi, podľahol ochoreniu COVID-19
dnes 21:39 Koronavírus online: Opatrenia na Veľkú noc? Vláda si nechá poradiť od odborníkov, oznámil Matovič
dnes 21:39 Vyhlásenie premiéra I. Matoviča k veľkonočným sviatkom
dnes 21:39 Sviatky zostávajú otázkou, Matovič si prizve aj odborníkov
dnes 21:06 David Rittich si doma v Jihlave lieči zranený lakeť
dnes 21:06 VIDEO: Ondrej Duda - Adam Liška (osemfinále turnaja FIFA 20)
dnes 21:06 VIDEO: Poznáme prvé štvrťfinálové dvojice turnaja FIFA 20, hegemóniu futbalistov narušil Ondrej Rusnák
dnes 21:06 Múdre slová rebela Carlosa Téveza. Nedá sa s ním nesúhlasiť
dnes 21:06 VIDEO: Hráči NHL prezradili, do koho spomedzi celebrít boli alebo ešte stále sú zamilovaní
dnes 21:06 ROZHOVOR Sú indície, že Montreal má záujem. Záleží však na jednej veci, priznáva agent Tomáša Tatara
dnes 21:06 O priebehu Veľkej noci sa rozhodne v nedeľu
dnes 21:06 Krízový štáb zatiaľ neprijal prísnejšie opatrenia počas Veľkej noci
dnes 21:03 Fanúšikovia Spartaka sa v čase pandémie spojili: Takto chcú pomôcť milovanému klubu
dnes 21:03 Dôrazné pokyny od UEFA: Prestaňte rušiť ligové súťaže!
dnes 21:00 Na Kramároch je uzavretá dialýza pre dochádzajúcich pacientov
dnes 21:00 O opatreniach cez veľkonočné sviatky rozhodne vláda v nedeľu
dnes 20:57 Bratislava prijala nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu a posilní hliadky mestskej polície
dnes 20:57 Premier League nebude pokračovať ani začiatkom mája, hráčov čaká znižovanie platov
dnes 20:57 Kráľovná Alžbeta II. sa v čase krízy spojenej s koronavírusom mimoriadne prihovorí k národu
dnes 20:48 Home office na príkaz, dovolenka i zákaz výpovede inak. Pandémia mení zákony
dnes 20:48 Minister Heger: Chceme zmeniť výber DPH a zaviesť reverse charge
dnes 20:48 Šéf pekárne: Prvé týždne bola panika, ale potom odbyt klesol. Výpovede odďaľujeme
dnes 20:48 Mikloš: Bojím sa, či pomoc vlády bude dostatočne rýchla
dnes 20:48 Ako sú Slováci pripravení na krízu. Každá piata domácnosť vydrží maximálne mesiac
dnes 20:48 Bratislava má tri možné scenáre vplyvu pandémie na mesto
dnes 20:48 Je čas, aby vláda začala meniť očakávania verejnej mienky v boji s koronavírusom, hovorí Hampl
dnes 20:36 Komentár Daga Daniša: Čoskoro prepukne druhá vlna krízy
dnes 20:36 Koronavírus: Čo čaká Bratislavu? Magistrát pripravil tri scenáre vývoja
dnes 20:36 Koronavírus: Mexická spoločnosť pozastavila výrobu piva Corona
dnes 20:36 Koronavírus: Rodičia školákov sa nezastavia, pedagógovia sa učia, ako vyučovať online
dnes 20:36 Ekonomika sa nedá úplne vypnúť, hovorí taliansky expert z Univezity Johna Hopkinsa (rozhovor)
dnes 20:36 Dvojica Fico - Blaha a ich treťosektorová mora (názor)
Pozrite sa na správy z Slovensko na Facebooku