Aktualne Spravy

Prievidza

Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení MV SR
Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií), ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR. ...
2020-04-03 10:27 open_in_new
Pridanie ranného spoja MHD linky č. 50
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá pretrváva od 16. marca 2020, premáva MHD v meste Prievidza vo víkendovom režime. Na základe požiadaviek obyvateľov, ktorým vznikol problém dopraviť sa na pracoviská včas, pristúpilo mesto spolu so SAD Prievidza a.s. k pridaniu ranného spoja MHD linky č. 50. ...
2020-04-03 10:27 open_in_new
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - apríl 2020

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci marec bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch: Dňa ...

2020-04-02 15:33 open_in_new
Otvorenie predajne potravín v Necpaloch

Informujeme obyvateľov, že na sídlisku Necpaly na Majerskej ulici bude dňa 3.4.2020 o 9:00 otvorená nová prevádzka potravín - Supermarket Jednota.

Vzhľadom na súčasnú situáciu prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení.

...
2020-04-02 15:33 open_in_new
Zápis do prvých ročníkov ZŠ na školský rok 2020/2021

Samospráva informuje rodičov o postupe pri zápise dieťaťa do prvého ročníka ZŠ v meste Prievidza.

Oznamujeme verejnosti, že zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa koná 

29. apríla 2020 v čase od 8:00 ...

2020-04-02 13:27 open_in_new
Za Michalom Krajčíkom * 16. decembra 1928 – † 27. marca 2020
Motto Michala Krajčíka: „Nežil som márne, lebo nie len spomienky, ale aj diela zostanú po mne.“ S hlbokým zármutkom som prijala v týchto dňoch správu o úmrtí jedného z mojich predchodcov – dlhoročného predsedu MsNV v Prievidzi pána Michala Krajčíka. ...
2020-04-01 14:21 open_in_new
Informácia k úhradám v materských školách počas mimoriadnej situácie

Mesto Prievidza informuje o postupe pri uhrádzaní poplatkov v materských školách v období mimoriadnej situácie.

V súlade so znením školského zákona rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa navštevujúce materskú školu príspevok v MŠ škole neuhrádza, ak je dochádzka ...

2020-03-31 15:15 open_in_new
Ďalšie investície do Kultúrneho domu v Malej Lehôtke
V týchto dňoch mesto Prievidza v súlade s výsledkom verejného obstarávania podpísalo zmluvu o dielo so Správou majetku mesta Prievidza, s.r.o., na základe ktorej bude realizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Malá Lehôtka. ...
2020-03-30 15:06 open_in_new
Zberňa odpadov otvorená

Informujeme obyvateľov o otvorení Zberne odpadov.

Od dnešného dňa 30.marec je obyvateľom mesta Prievidza k dispozícii Zberňa odpadov Prievidza, Garážová 1, v schválených prevádzkových hodinách, za nasledovných hygienických podmienok: 1.    občania ...

2020-03-30 11:57 open_in_new
Veľkonočné trhy zrušené
Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu a v súlade s §2 bodom 2/7 VZN mesta č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, sa príležitostný trh VEĽKOKONČNÉ TRHY, plánovaný na obdobie od 6. do 9. apríla 2020 na Námestí slobody, konať NEBUDE. ...
2020-03-26 14:54 open_in_new
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu. ...
2020-03-25 17:54 open_in_new
Polícia upozorňuje na podvody na senioroch
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19 upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. ...
2020-03-25 16:51 open_in_new
Oprava poruchy na verejnom vodovode v časti Staré mesto
Stredoslovenská Vodárenská Prevádzková Spoločnosť a. s. upozorňuje, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes, t.j. 25.3.2020 prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza na uliciach Nová, Hviezdoslavova, T. Vansovej, Zdravotnícka, A. Hlinku, prípadne blízke okolie. ...
2020-03-25 09:30 open_in_new
Mesto Prievidza doručí rúška seniorom starším ako 70 rokov
Prievidzská samospráva plánuje podporiť seniorov v období mimoriadnej situácie aj formou doručenia ochranného rúška. S distribúciou rúška pre obyvateľov starších ako 70 rokov začnú zamestnanci mesta a dobrovoľníci už v priebehu tohto týždňa. ...
2020-03-24 16:42 open_in_new
Zasadnutie MsZ zrušené

Oznamujeme verejnosti, že zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo plánované na deň 30.3.2020, sa z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu konať nebude. 

...
2020-03-23 14:27 open_in_new
Prednostné nakupovanie pre seniorov

Mesto Prievidza upozorňuje verejnosť, že obchodné reťazce umožňujú seniorom prednostné nakupovanie vo vyhradenom čase.

Z dôvodu, že seniori patria do rizikovej skupiny, ktorú najviac ohrozuje šíriaci sa koronavírus, odporúčajú viaceré obchodné reťazce, aby nakupovali ...

2020-03-23 10:15 open_in_new
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov sa ruší
Z dôvodu mimoriadnej situácie sa od 23.3.2020 ruší plánovaný zber veľkorozmerného odpadu cez veľkoobjemové kontajnery a zber biologicky rozložiteľných odpadov – konáre v Prievidzi. Zber bude realizovaný v náhradnom termíne, o ktorom budeme informovať. ...
2020-03-20 17:09 open_in_new
Mesto Prievidza vyzýva k vzájomnej pomoci
Mesto Prievidza spúšťa dobrovoľnícky program, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ľuďom patriacim do rizikových skupín obyvateľstva alebo tým, ktorí si sami v období mimoriadnej situácie nedokážu zabezpečiť základné potreby. ...
2020-03-20 16:06 open_in_new
Výsledky projektu revitalizácie vnútrobloku
Mesto Prievidza zrealizovalo projekt s názvom „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.03.2018. ...
2020-03-20 09:48 open_in_new
Matričný úrad - informácie pre obyvateľov

Informujeme verejnosť, že matričný úrad MsÚ Prievidza neosvedčuje dokumenty.

Matričný úrad vybavuje matričnú agendu.  MsÚ je pre verejnosť zatvorený a osvedčovanie listín sa aktuálne nevykonáva. Ďakujem za pochopenie.

...
2020-03-18 16:42 open_in_new
Zabezpečenie nákupov pre osamelých ŤZP a seniorov

Mesto Prievidza spúšťa ďalšiu pomoc, zabezpečí nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta Prievidza.

Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. na tel. ...

2020-03-17 15:30 open_in_new