Aktualne Spravy

Presov Virtualne

Životné minimum od júla stúpne, zvýšia sa tým aj viaceré dávky a príspevky

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sumy životného minima by sa mali od júla zvýši o 2,2 %. Štatistický úrad SR totiž poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR zákonom urèené dva indexy, ktorých porovnaním sa rozhoduje o miere zvýšenia životného minima vždy k 1.... ...

dnes 19:42 open_in_new
Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete používa prístrojovú metódu pachovej indentifikácie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská polícia zaèala ako prvá na svete využíva metódu prístrojovej pachovej indentifikácie. Môže slúži na získavanie dodatoèných dôkazov voèi zadržanej podozrivej osobe. Ide o náhlavku na psa, ktorá meria jeho mozgovú aktivitu a tým... ...

dnes 19:42 open_in_new
Èas Slovákov neverí vládnym èíslam o poètoch nakazených Covid-19 a môžu za to politické sympatie

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Každý piaty obèan Slovenska neverí èíslam o poète vykonaných testov èi o poète nakazených koronavírusom, ktoré každodenne zverejòuje vláda. Ïalšia polovica týmto údajom verí len èiastoène. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý pre... ...

dnes 19:42 open_in_new
Cez Slovensko sa bude presúva vojenská technika spojencov, upozoròuje ministerstvo obrany

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR upozoròuje obyvate¾ov Slovenska, že v období od 1. do 7. júna 2020 sú cez územie SR plánované tri cestné presuny zahranièných spojeneckých ozbrojených síl. Konkrétne pôjde o presuny chorvátskych vojakov a techniky v dòoch 2.... ...

dnes 19:42 open_in_new
Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva, z RTVS odchádzajú aj ïalší zamestnanci

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jaroslav Rezník, riadite¾ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), odvolal z funkcie vedúcu Odboru televízneho spravodajstva a publicistiky Hanu Lyons. Na základe dohody odchádza k 31. máju. Na jej miesto nastúpi od 1. júna Peter Nittanaus, ktorý vedie odbor ...

dnes 19:42 open_in_new
Slovákom staèí na vycestovanie do Èeska na 48 hodín len tlaèivo o prekroèení hranice

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na vycestovanie do Èiech s návratom do 48 hodín staèí Slovákom tlaèivo o prekroèení našej hranice. Pre agentúru SITA to uviedol tlaèový odbor Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. Èeské ministerstvo zdravotníctva v... ...

dnes 19:42 open_in_new
Bookmakeri favorizujú na novú SuperStar mladú Slovenku. Kto je vaším favoritom? Tipnite si!

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tipovanie už dávno nie je len o športových udalostiach. Zarobi môžete na výsledkoch parlamentných èi prezidentských volieb, stavi si môžete na filmové ocenenia, ale aj na to, kto bude ïalšou SuperStar. Nede¾òajší veèer prinesie úspech... ...

dnes 19:42 open_in_new
Od potopenia lode Hableány na Dunaji ubehol rok, telo jednej turistiky stále nenašli

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Budapešti si v piatok pripomínajú rok od potopenia lode Hableány na Dunaji. Do plavidla 29. mája 2019 narazila väèšia loï Viking Sigyn pri budapeštianskom Margitinom moste. Z 33 juhokórejských turistov na Hableány prežilo len sedem. O životy... ...

dnes 19:42 open_in_new
Nejedlý konèí ako hasièský pridelenec v Prahe, ministerstvo vnútra zrušilo pozíciu

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf hasièov Alexander Nejedlý konèí k 31. máju ako hasièský pridelenec v Prahe. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) sa totiž rozhodlo zruši pozíciu zástupcu MV SR na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného... ...

dnes 19:42 open_in_new
V putách skonèil muž, ktorý vykrádal byty v Žiline a Martine

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V rukách žilinskej polície skonèil 56-roèný Martinèan, ktorý je podozrivý z vykrádania bytov v Žiline a Martine. Agentúru SITA o tom informovala krajská policajná hovorkyòa Jana Balogová. Muž èelí obvineniu z pokraèovacieho preèinu... ...

dnes 19:42 open_in_new
Tím Williams sa dostal do finanèných problémov, po minuloroènej sezóne sa ho vlastník rozhodol preda

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Tím motoristického seriálu F1 Williams je na predaj. Jeho vlastník sa tak rozhodol po tom, ako v minulom roku vykázal stratu 13 miliónov libier, èo je v prepoète viac ako 14,4 milióna eur. V roku 2018 pritom organizácia dosiahla zisk na ve¾mi podobnej... ...

dnes 19:42 open_in_new
Domácnosti by si mali da pozor, energetickí šmejdi „úradujú“ aj poèas koronakrízy

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podomoví predajcovia energií , takzvaní energetickí šmejdi, sa snažia presviedèa slovenské domácnosti zmeni svojho dodávate¾a energií  aj poèas koronakrízy. Aj štátni plynári však evidujú nieko¾ko sažností na energetických šmejdov.... ...

dnes 13:24 open_in_new
McDonald’s zamestnancov neprepúša ani v ne¾ahkých èasoch

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Zákazníci prejavili ve¾kú náklonnos voèi znaèke McDonald's. Reštaurácie McDonald's  na Slovensku sú opä úplne otvorené pre svojich zákazníkov, avšak v rámci všetkých sprísnených hygienických a bezpeènostných opatrení. Aj napriek... ...

dnes 13:24 open_in_new
Odbory žiadajú pre zamestnancov Amazonu vyššie platy, poèas koronakrízy totiž firma znásobila svoje zisky

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Odbory v seredskom Amazone žiadajú pre zamestnancov lepšie finanèné ohodnotenie. Firma ešte koncom marca informovala, že v súvislosti so šírením koronavírusu najíma ¾udí na 250 nových pozícií v prevádzke v Seredi a doèasne zvyšuje mzdy všetkým... ...

dnes 13:24 open_in_new
Postupné uvo¾òovanie èaká aj domovy sociálnych služieb, epidemiológovia hovoria o štyroch etapách

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Konzílium epidemiológov sa bude v pondelok 1. júna na Úrade vlády SR zaobera plánom postupného uvo¾òovania opatrení v súvislosti pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb. "Plán predpokladá postupné uvo¾òovanie opatrení tak,... ...

dnes 13:24 open_in_new
Sociálna poisovòa po tretí raz predåži podporné obdobie v nezamestnanosti

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisovòa po stredajšom rozhodnutí vlády opä predåži podporné obdobie v nezamestnanosti o ïalší jeden mesiac. "Pôjde už o tretie predåženie. Sociálna poisovòa tak urobí automaticky, poberate¾ dávky nemusí o niè žiada," uviedol v... ...

dnes 13:24 open_in_new
Medzinárodný deò mierových síl OSN: Najviac slovenských vojakov pôsobí na cyperskej misii

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - V mierových misiách Organizácie spojených národov (OSN) pôsobí celkovo 243 slovenských vojakov a vojaèiek. Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR sa tak od roku 1993 podie¾ajú na spoloèných úlohách a cie¾och v prospech mieru a bezpeènosti vo svete v... ...

dnes 13:24 open_in_new
Súd v kauze šekov v sume 1488 eur: Na pojednávaní vypovedal kòaz Kemp aj spevák Ïurica

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v piatok pokraèuje hlavné pojednávanie s predsedom politickej strany Kotlebovci - ¼udová strana Naše Slovensko Marianom K. Ten èelí obžalobe z preèinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlaèeniu... ...

dnes 13:24 open_in_new
Volkswagen kupuje 50 percent èínskej automobilky, ide tak o najväèšiu zahraniènú investíciu do elektromobility

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká automobilka Volkswagen investuje 2 miliardy eur do èínskeho sektora výroby elektrických áut. Ide o najväèšiu zahraniènú investíciu ohlásenú po tom, ako sa ekonomika krajiny zaèala znova otvára po pandémii koronavírusu. Volkswagen v... ...

dnes 13:24 open_in_new
V Prešovskom kraji vyšetrujú požiar slamy, škody sú takmer 9-tisíc eur

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia objasòuje požiar slamy na poli pred Ve¾kým Šarišom v okrese Prešov. Ako agentúru SITA informovala hovorkyòa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová, požiar nahlásili na tiesòovej linke v skorých ranných hodinách. Oheò znièil 350... ...

dnes 13:24 open_in_new
Progresívcom pod¾a politológa uškodila koalícia so Spolu a nešastná bola aj samostatná kandidatúra Za ¾udí

29.5.2020 (Webnoviny.sk) - Formát dvojkoalície, na ktorom sa pred februárovými parlamentnými vo¾bami dohodli Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-obèianska demokracia, poškodil PS. Agentúre SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij... ...

dnes 13:24 open_in_new