Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Nový školský rok klope na dvere

Už o dva týždne zasadnú popradskí školáci opä do školských lavíc. V pondelok 2. septembra sa zaène školský rok 2019/2020 s nieko¾kými novinkami. Prvý školský deò bude ma o nieèo slávnostnejší nádych v priestoroch ZŠ Dostojevského, ktorá po roku opä obhájila... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Najžiadanejšia destinácia návštevníkov z Prešovského kraja je Chorvátsko

V organizovanom cestovnom ruchu v roku 2018 poskytovalo služby 81 cestovných kancelárií, cestovných agentúr a fyzických osôb so sídlom v Prešovskom kraji. Poètom subjektov podnikajúcich v uvedenej oblasti sa Prešovský kraj podie¾al 9,9 % na celoslovenskom poète (818). V rámci... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Odpustenie je v našich životoch nevyhnutné

Po úspešných inscenáciách o blahoslavenej sestre Zdenke a o krá¾ovi Dávidovi, ktoré zarezonovali u divákov aj u divadelnej kritiky, prichádza Taneèné divadlo ATak s divadelným projektom Agnus Dei. Je to pôvodná divadelná hra Igora Pargáèa o novodobom stotníkovi pod krížom,... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Hotel Tatra v Poprade

Hotel Tatra, ktorý sa nachádzal oproti starej železniènej stanice na Tatranskej ul. è. 18 (dnes Wolkerova ul.) bol postavený koncom 19. storoèia, ako možnos ubytovania „príchodiacich hostí“, po jej postavení a po sprevádzkovaní Košicko‑bohumínskej železnice v roku 1871.... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Popová kapela rozdávala dobrú náladu

Minulý týždeò v piatok bol v priestore medzikostolia ïalší koncert Popradského kultúrneho leta. Rady lavièiek zaplnilo vystúpenie známej spišskej kapely, ktorá si dala názov Sám sebou. Basgitarista Róbert Faith (bratranec) a bratia Marek Fifik (bubny) a Matúš Fifik (spev,... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Kam vstúpi èlovek, tam nechá odpad…

Nie je tomu inak ani v našom meste. Svedèia o tom aj každým dòom vznikajúce nové divoké skládky, akoby obyvate¾ mesta mal príliš ïaleko ku smetnej nádobe, èi na zberný dvor. Radšej to svoje nepotrebné (odpadkové) vyhodí za mesto, do parku, èi na iné miesto, ïaleko od neho,... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Záchranné akcie

Zo základne Vrtu¾níkovej záchrannej zdravotnej služby ATE v Poprade vzlietol v nede¾u 18. augusta záchranársky vrtu¾ník do Vysokých Tatier. Pod Kriváòom sa nachádzal zranený, 31-roèný slovenský turista, ktorý po približne 20 metrovom páde utrpel poranenie kolena. Dvaja... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Poïakovanie

Minulý piatok 16. augusta oslávil životné jubileum 65 rokov Marián Korvín z Popradu, ktorému želáme k narodeninám ve¾a zdravia, šastia a životného optimizmu. Napísal nám: „Môj život je naplnený bolesou, ale aj radosou a šastím zo života, ktorý mi spríjemòujú... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Operné gala pomôže rodinám s demi bojujúcimi so zákernou chorobou

Už po šiestykrát sa v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku (pamiatka UNESCO) rozozvuèia tóny jedineèného operného koncertu so silným posolstvom ¾udskosti. Operné gala v Kežmarku 2019 s podtitulom Peter Mikuláš, sólista Opery SND a mladé operné hlasy, zaznie v... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Pri rozvoze obedov si všimli, že nieèo nie je v poriadku

Popradským seniorom, ktorým s pribúdajúcimi rokmi ubúda síl a nevládzu si sami uvari, alebo prís po obed do jedálne, zabezpeèuje mesto Poprad možnos rozvozu obedov až domov prostredníctvom tunajšieho Územného spolku Slovenského Èerveného kríža. V Dome SÈK v Spišskej... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Po¾nohospodári hlásia kvalitnú úrodu

Aj pod Tatrami sa naplno rozbehla tohtoroèná žatva. Po¾nohospodárom po suchých mesiacoch narobilo vrásky na èele letné upršané poèasie, ale na kvalitu úrody to pod¾a nich nemá rozhodujúci vplyv. Na prelome júla a augusta sa po popradských poliach zaèali preháòa ažké... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Odborným ošetrením a reštaurovaním odhalili krásu diel zo zbierok múzea

Podtatranské múzeum v Poprade sa v rámci fondu umenia v roku 2018 zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade“. ... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new