Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Ak môžete, darujte krv

Potreba krvi je ve¾ká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek èervených krviniek sa každoroène spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ¾udia podstupujúci operácie, pacienti lieèiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Dopravné èipové karty budú v septembri zadarmo

Získanie bezkontaktnej èipovej karty na prímestskú autobusovú dopravu v Prešovskom kraji bude poèas celého septembra zadarmo. Samospráva chce motivova cestujúcich, aby namiesto hotovosti používali dopravné èipové karty. Zrýchli cestovanie v prímestskej autobusovej doprave... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Skvalitnenie domácej starostlivosti v Poprade

Požièiavanie zdravotných pomôcok od neziskovej organizácie Léthé n.o. pre klientov v domácom prostredí trvá už 15 rokov. Stovky obyvate¾ov mesta Poprad a PSK, využili tieto služby a mohli v domácom prostredí preži ažké chvíle pri prekonávaní zdravotných problémov.... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Krajskí policajti na facebooku

V PRVÝ školský deò spustilo Krajské riadite¾stvo policajného zboru v Prešove svoju vlastnú stránku na Facebooku. Pridalo sa tak k už šiestim krajským riadite¾stvám a dvom prezidiálnym stránkam. Policajný zbor má tak po dnešku celkovo devä stránok na Facebooku a jeden... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Obohatili sa o skúsenosti

Pod Tatrami strávila dni od 23. augusta do 1. septembra skupina 50 slovenských a ukrajinských úèastníkov projektu zameraného na vzdelávanie pracovníkov s mládežou, ktorý pripravilo OZ Apolon. V rámci programu zavítali minulú stredu aj na Mestský úrad v Poprade, kde ich vedúca... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Kto vyhral knihu

Knihu Do neba ma nevezmú popradskej autorky Gréty Fábryovej vyhráva Magdaléna Cigalová z Ul. MPȼ v Poprade. Výherkyòa si ju môže vyzdvihnú v redakcii novín Poprad, Podtatranská ulica 149/7, Poprad (sídlisko Západ) v pracovné dni do 15. hod.

...
2019-09-08 19:45 open_in_new
Tancovali so srdcom pre Uškové deti

Námestie sv. Egídia sa v sobotu hemžilo množstvom dospelých a detí. Prišli na V. roèník podujatia Poprad tancuje s nepoèujúcimi a ¾uïmi so špeciálnymi potrebami. Každý rok sa orientuje na niektorú so skupín zdravotne hendikepovaných – tohto roku to boli Uškové deti, teda... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Na Primátorskej desiatke padol rekord

Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka v Poprade už tradiène uzavreli ob¾úbenú bežeckú sériu Tatry v pohybe Prestige Tour. 5. roèník, ktorý opä spojil Poprad, Svit a Spišskú Teplicu, prilákal v nede¾u stovky bežcov a nordic walkerov z ôsmich krajín. Rozhodovalo... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Súboj rodín vyhrali Dievèatá Lešèinské

Sprievodnou akciou bežeckých pretekov Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka bol v sobotu na Námestí sv. Egídia už tradiène aj súboj o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad pod názvom Mama, tato, športujte s nami. Do súaže sa v piatom roèníku prihlásilo jedenás... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
FK Poprad

Popradskí futbalisti majú za sebou „anglický týždeò“, poèas ktorého odohrali dva zápasy v II. lige a jeden súboj Slovnaft Cup-u. Výsledky: 6. kolo II. ligy v sobotu 24. augusta FK Poprad – KFC Komárno 2:0 (0:0), góly Popradu: 89. Dragan Andriè a 90. Denis Janèo. Preložený... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Krátko zo športu

HOKEJISTI HK Poprad ukonèili herné previerky pred nadchádzajúcou sezónou Tipsport Ligy turnajom Riviera Cup vo francúzskom Nice. V piatok 30. augusta prehrali s domácim tímom Les Aigeles de Nice 1:4 a po nede¾òajšej výhre 5:0 nad druholigovým francúzskym tímom Spartiates Marseille... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Na víaza Tatranského pohára si musíme poèka

V nede¾u 25. augusta sa na zimnom štadióne v Poprade rozhodovalo o koneènom umiestnení úèastníkov 72. roèníka Tatranského pohára. Vrcholom dòa bol napokon súboj o tretie miesto medzi Popradom a Košicami, pretože finále sa nekonalo. Popradèania odohrali dva zápasy v skupine a... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Dejiny popradského hokeja idú do finále

Zbierka kníh mapujúcich Dejiny popradského hokeja sa rozrástla o ïalší diel. V poradí šiesty z pera Rastislava Ovšonku nesie podtitul Návrat medzi elitu. Už tradiène bola nová kniha pokrstená v prvý deò Tatranského pohára a krstným otcom sa stal niekdajší vynikajúci... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Bratský súboj strongmanov

V sobotu 31. augusta sa pri Aréne Poprad odohrával bratský súboj èeských a slovenských strongmanov poèas 9. roèníka súaže Tatranský silák. Na súažiacich èakalo šes výziev v podobe nároèných disciplín. „Pripravili sme bratský súboj Èechov a Slovákov a pozvali... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Tenis

Výsledky 6. kola Podtatranského Davis Cup-u: Tatry Simi – AGM 2:1 (Š. Joppa - Pavloviè 6/4 6/4, S. Joppa - Jaško 6/3 6/3, Joppovci - Jaško, Pavloviè 4/6 4/6), Eland - Juve 2:1 (Špak ml. - Mendroš 4/6 5/7, Dubiel - Liptaj 6/3 6/4, Špak ml., Galica - Trabalka, Lupták 6/4 6/4), Kvety... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Výstava Anjelaci 2

Rodák z Michaloviec, žijúci v Seèovciach 68-roèný výtvarník Ladislav Majoroši predstavuje verejnosti obrazy s tematikou anjelov a iných okrídlených bytostí, vznášajúcich sa nad naším svetom. Jeho anjeli nie sú anjelmi v klasickom slova zmysle. Sú to anjeli v „civilnej“... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
V sobotu bude na námestí Po¾ovnícky deò

Obvodná po¾ovnícka komora Poprad, Okresná organizácia Slovenského po¾ovníckeho zväzu a mesto Poprad organizujú v sobotu 7. septembra 2019 3. Po¾ovnícky deò. Zaène sa o 9.45 hod. spoloèným sprievodom od reštaurácie Dobré èasy v Poprade na Námestie sv. Egídia, kde sa o 10.... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Poprad dostane dotáciu na vybudovanie tréningovej hokejovej haly

Vláda SR koncom augusta schválila pre mesto Poprad finanènú dotáciu dva milióny eur na vybudovanie tréningovej hokejovej haly. Pod¾a návrhu Ministerstva financií SR by hala mala by vybudovaná ako prístavba k popradskému zimnému štadiónu. Nová hala bude postavená na mieste... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Zachránili Spišskú Sobotu pred vyhorením

Na Sobotskom námestí, dome è. 1 je od minulého piatka umiestnená pamätná tabu¾a. Hlása, že 31. augusta 1944 poèas bojov medzi slovenskou a nemeckou armádou zachránili sobotskí hasièi Spišskú Sobotu pred vyhorením. Boli to Michal Brndiar, Viliam Glatz, Eduard Horanský, Ján... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Dobroèinný koncert so silným posolstvom ¾udskosti

V Kežmarku sa v poslednú augustovú nede¾u uskutoènil šiesty roèník jedineèného operného galakoncertu so silným posolstvom ¾udskosti, v produkcii Opera Slovakia, o.z. Operní umelci vystúpili bez nároku na honorár zo vstupného a venovali ho na benefièný úèel. Záštitu nad... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Primátor rozdával darèeky prvákom

Prvý deò nového školského roka bol výnimoèný. Po prvýkrát sa mesto Poprad rozhodlo obdarova všetkých prvákov popradských škôl balíèkami so školskými pomôckami. Primátor Anton Danko prišiel balíèky osobne odovzda deom v ZŠ s MŠ na Jarnej ulici. „Je to novinka,... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new