Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Súboj rodín vyhrali Dievèatá Lešèinské

Sprievodnou akciou bežeckých pretekov Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka bol v sobotu na Námestí sv. Egídia už tradiène aj súboj o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad pod názvom Mama, tato, športujte s nami. Do súaže sa v piatom roèníku prihlásilo jedenás... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
FK Poprad

Popradskí futbalisti majú za sebou „anglický týždeò“, poèas ktorého odohrali dva zápasy v II. lige a jeden súboj Slovnaft Cup-u. Výsledky: 6. kolo II. ligy v sobotu 24. augusta FK Poprad – KFC Komárno 2:0 (0:0), góly Popradu: 89. Dragan Andriè a 90. Denis Janèo. Preložený... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Krátko zo športu

HOKEJISTI HK Poprad ukonèili herné previerky pred nadchádzajúcou sezónou Tipsport Ligy turnajom Riviera Cup vo francúzskom Nice. V piatok 30. augusta prehrali s domácim tímom Les Aigeles de Nice 1:4 a po nede¾òajšej výhre 5:0 nad druholigovým francúzskym tímom Spartiates Marseille... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Na víaza Tatranského pohára si musíme poèka

V nede¾u 25. augusta sa na zimnom štadióne v Poprade rozhodovalo o koneènom umiestnení úèastníkov 72. roèníka Tatranského pohára. Vrcholom dòa bol napokon súboj o tretie miesto medzi Popradom a Košicami, pretože finále sa nekonalo. Popradèania odohrali dva zápasy v skupine a... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Dejiny popradského hokeja idú do finále

Zbierka kníh mapujúcich Dejiny popradského hokeja sa rozrástla o ïalší diel. V poradí šiesty z pera Rastislava Ovšonku nesie podtitul Návrat medzi elitu. Už tradiène bola nová kniha pokrstená v prvý deò Tatranského pohára a krstným otcom sa stal niekdajší vynikajúci... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Bratský súboj strongmanov

V sobotu 31. augusta sa pri Aréne Poprad odohrával bratský súboj èeských a slovenských strongmanov poèas 9. roèníka súaže Tatranský silák. Na súažiacich èakalo šes výziev v podobe nároèných disciplín. „Pripravili sme bratský súboj Èechov a Slovákov a pozvali... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Tenis

Výsledky 6. kola Podtatranského Davis Cup-u: Tatry Simi – AGM 2:1 (Š. Joppa - Pavloviè 6/4 6/4, S. Joppa - Jaško 6/3 6/3, Joppovci - Jaško, Pavloviè 4/6 4/6), Eland - Juve 2:1 (Špak ml. - Mendroš 4/6 5/7, Dubiel - Liptaj 6/3 6/4, Špak ml., Galica - Trabalka, Lupták 6/4 6/4), Kvety... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Výstava Anjelaci 2

Rodák z Michaloviec, žijúci v Seèovciach 68-roèný výtvarník Ladislav Majoroši predstavuje verejnosti obrazy s tematikou anjelov a iných okrídlených bytostí, vznášajúcich sa nad naším svetom. Jeho anjeli nie sú anjelmi v klasickom slova zmysle. Sú to anjeli v „civilnej“... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
V sobotu bude na námestí Po¾ovnícky deò

Obvodná po¾ovnícka komora Poprad, Okresná organizácia Slovenského po¾ovníckeho zväzu a mesto Poprad organizujú v sobotu 7. septembra 2019 3. Po¾ovnícky deò. Zaène sa o 9.45 hod. spoloèným sprievodom od reštaurácie Dobré èasy v Poprade na Námestie sv. Egídia, kde sa o 10.... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Poprad dostane dotáciu na vybudovanie tréningovej hokejovej haly

Vláda SR koncom augusta schválila pre mesto Poprad finanènú dotáciu dva milióny eur na vybudovanie tréningovej hokejovej haly. Pod¾a návrhu Ministerstva financií SR by hala mala by vybudovaná ako prístavba k popradskému zimnému štadiónu. Nová hala bude postavená na mieste... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Zachránili Spišskú Sobotu pred vyhorením

Na Sobotskom námestí, dome è. 1 je od minulého piatka umiestnená pamätná tabu¾a. Hlása, že 31. augusta 1944 poèas bojov medzi slovenskou a nemeckou armádou zachránili sobotskí hasièi Spišskú Sobotu pred vyhorením. Boli to Michal Brndiar, Viliam Glatz, Eduard Horanský, Ján... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Dobroèinný koncert so silným posolstvom ¾udskosti

V Kežmarku sa v poslednú augustovú nede¾u uskutoènil šiesty roèník jedineèného operného galakoncertu so silným posolstvom ¾udskosti, v produkcii Opera Slovakia, o.z. Operní umelci vystúpili bez nároku na honorár zo vstupného a venovali ho na benefièný úèel. Záštitu nad... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Primátor rozdával darèeky prvákom

Prvý deò nového školského roka bol výnimoèný. Po prvýkrát sa mesto Poprad rozhodlo obdarova všetkých prvákov popradských škôl balíèkami so školskými pomôckami. Primátor Anton Danko prišiel balíèky osobne odovzda deom v ZŠ s MŠ na Jarnej ulici. „Je to novinka,... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Stredná športová škola v Poprade je otvorená

Prvý deò nového školského roka bol výnimoèný pre mnohých mladých športovcov. V Poprade bola v pondelok slávnostne otvorená Stredná športová škola na Kukuèínovej ulici. Do prvého roèníka nastúpilo v jednej triede tridsa nových žiakov. Osem rokov budovalo Gymnázium na... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Èím si väèší, tým buï pokornejší

Súèasou programu sviatku patróna nášho mesta v prvý septembrový deò bola slávnostná svätá omša na Námestí sv. Egídia. Podujatie pripravila Rímskokatolícka cirkev v Poprade v spolupráci s mestom. Kazate¾ farár František Knapík z Matejoviec v homílii hovoril o neustále... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
STRUÈNE

PRE VE¼KÝ záujem bude letný Vodný bar otvorený na Námestí sv. Egídia v Poprade až do 6. septembra 2019 v èase od 10. do 16. hod. Naïalej si v òom obyvatelia, ako aj návštevníci mesta budú môc vychutna zdarma najlepšiu èerstvú vodu na Slovensku, a to èistú alebo... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Poslanci o príspevku pri narodení prvého dieaa aj o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Vo štvrtok 5. septembra 2019 o 8. hod. sa v zasadaèke MsÚ v Poprade uskutoèní 5. plánované zasadnutie Mestského zastupite¾stva mesta Poprad, ktoré zvoláva primátor mesta Anton Danko. Po procedurálnych záležitostiach a kontrole plnenia uznesení poslanci prerokujú návrh... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Povstanie bolo významnou udalosou v dejinách Slovenska

Pri pamätníku padlých v Parku hrdinov a pamätníku 1. èsl. armádneho zboru v Poprade sa minulú stredu uskutoènila pietna slávnos pri príležitosti 75. výroèia Slovenského národného povstania. Predstavitelia mesta, okresu, vojenských útvarov, Slovenského zväzu... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Nikdy viac! Príbeh vypálených obcí

V zozname, ktorý vypracovalo Múzeum SNP v Banskej Bystrici sa uvádza, že poèas Slovenského národného povstania bolo na Slovensku nacistami vypálených 105 obcí a osád. Zoznam bol vypracovaný na základe výskumu v roku 2008. Pod¾a stanovených kritérií sú v òom len tie obce a... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
V Bachledovej doline zaujímavý projekt

Priláka èo najviac návštevníkov do Tatier je cie¾om nielen samospráv, ale aj podnikate¾ských subjektov. Preto sa ponuka služieb a atrakcií v Tatrách za posledné obdobia dos rozrástla. Urèite k tomu prispel aj Chodník korunami stromov v Bachledovej doline v Ždiari,... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new
Arne Kroták sa pripravuje na exhibíciu

Legenda najvyššej slovenskej hokejovej súaže Arne Kroták sa s bohatou kariérou symbolicky rozlúèi v deò zaèiatku novej tipsportligovej sezóny. V piatok 13. septembra sa v exhibiènom zápase stretne s mnohými bývalými spoluhráèmi a možno odohrá aj jedno striedanie v... ...

2019-08-26 09:06 open_in_new