Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Najnovší typ prístroja na rozbíjanie oblièkových kameòov

Výhody lieèby oblièkových kameòov s pomocou najnovšieho typu intrakorporálneho litotriptora Swiss LithoClast Trilogy môžu slovenskí pacienti zaži premiérovo v popradskej nemocnici! Jedineènos prístroja je v jeho trojfunkcionalite, keï dodáva riadenú ultrazvukovú a... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Nová ambulancia pre chirurgiu prsníka

Nemocnica Poprad otvára novú ambulanciu špecializovanú na chirurgiu prsníkov, ktorá bude pôsobi pri Chirurgickej ambulancii (priestory chirurgickej ambulancie na 2. poschodí polikliniky, èíslo dverí P231). Lekár špecialista bude v ambulancii indikova možnosti a spôsob... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Umelecké sympózium v Gánovciach

Od 28. augusta do 7. septembra sa v Gánovciach uskutoènil VII. roèník medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2019“, ktorý zorganizovala dobrovo¾nícka skupina z Obèianskeho združenia Neandertal za výraznej podpory obce Gánovce. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Remeslo od praveku po súèasnos

Podtatranské múzeum v Poprade organizuje pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedièstva tvorivé dielne „Remeslo od praveku po súèasnos“, ktoré sa konajú od vèera až do štvrtka 12. septembra 2019 od 9. do 14. hod. v múzeu a jeho areáli. V múzeu pripravili pre... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Ocenená aj naša mládež

Na najväèšej ceremónii rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na východnom Slovensku si minulý týždeò v utorok ocenenie prevzalo vyše 300 mladých ¾udí. Medzi oceòovate¾mi boli napríklad spevák TomᚠBuranovský, známy šéfkuchár Daniel... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Prírodné a kultúrne bohatstvo Prešovského kraja prilákalo opä viac turistov

Prešovský kraj sa znova teší nárastu návštevnosti. Pod¾a údajov Štatistického úradu SR v prvom polroku 2019 zavítalo do kraja 481 477 návštevníkov ubytovacích zariadení, èo predstavuje medziroèný nárast o 10 %. Rovnaké priaznivé štatistiky vedie kraj aj v poète... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Nominácia za expozíciu Poprad a okolie v zrkadle vekov

Od roku 1992 sa na Slovensku organizujú Dni európskeho kultúrneho dedièstva / DEKD (European Heritage Days). Súèasou oficiálneho otvorenia DEKD je každoroène aj odovzdávanie prestížnych výroèných cien revue Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedièstvo, ktorá spoloène s... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Poïakovanie

Ïakujem posádke záchrannej služby ZZS RLP v zložení MUDr. Rak, p. Kmecová a p. Beck, ktorí v nede¾u 1. septembra 2019 poskytli profesionálnu zdravotnú starostlivos môjmu manželovi. Ïakujem za ¾udský prístup a do ich ïalšej práce želám ve¾a úspechov. Jana... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Týždeò s mestskou políciou

MINULÝ týždeò v pondelok krátko popoludní bola hliadka MsP Poprad vyslaná do jedného z nákupných centier, kde ležal na podlahe muž. Nedokázal súvislo komunikova a sažoval sa na ažké dýchanie a boles. Hliadka mu poskytla predlekársku pomoc a na miesto privolala... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Darovaním auta pomohli deom

Dali ste nám vedie Koncom augusta dostalo Centrum pre deti a rodiny (CDR) Poprad osobný automobil do plného vlastníctva od Nadácie Volkswagen Slovakia. Riadite¾ka CDR Margita Váhovská takúto pomoc vyzdvihla: „Auto je pre nás a naše potreby nenahradite¾ným prostriedkom... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Biografický slovník osobností mesta Poprad

V septembri si pripomíname: 130 rokov od narodenia lesného inžiniera Ing. Viktora LIPTÁKA (*1889 Ve¾ká – †1967 Bratislava) Pracoval na viacerých miestach na Slovensku ako lesný inžinier, okrem iných aj v Kežmarku. Uplatòoval moderné postupy lesníckych technológií a... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Na námestí bol v sobotu jeleò

Centrum mesta sa minulú sobotu zelenalo po¾ovníckym obleèením. Èlenovia po¾ovníckych združení z podtatranského regiónu a ich priaznivci sa stretli na 3. po¾ovníckom dni, ktorý zaèali slávnostným sprievodom a omšou v Kostole sv. Egídia. Pasovanie po¾ovníèky za lovkyòu,... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Hrá s iskrou v oku

Popradský literárny klub a kino Tatran zorganizovali minulý utorok besedu s hereèkou Zuzanou Cigánovou. Program obohatili ukážky z filmov, v ktorých hrala. Hereèka už takmer 50 rokov pôsobí v Èinohre SND. Úèinkovala v dvesto televíznych filmoch a inscenáciách. Poèas svojej... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Šláger kola zvládli lepšie Popradèania

Popradskí futbalisti odohrali v sobotu dôležitý zápas 8. kola II. ligy proti lídrovi z Dubnice nad Váhom, ktorý dovtedy nestratil v súaži ani bod. V divokom zápase sa napokon z víazstva tešili domáci „Orli“, ktorí porazili Dubnièanov 3:2. O všetkom rozhodli legionári.... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Mladí volejbalisti si zahrajú mužskú súaž

Popradskí mladí volejbalisti sa v nastávajúcej sezóne zapotia o èosi viac, ako zvyèajne. Do ich kalendára pribudne od októbra aj 1. liga Východ. Po mnohých rokoch sa tak bude hra v našom meste aj mužská súaž, ktorú odohrajú Popradèania prevažne s hráèmi kadetského... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Krátko zo športu

ŽENSKÝ tím FK Poprad odohrá dnes, t. j. v stredu 11. septembra, o 16.30 hod. zápas 2. kola Slovenského pohára proti MŠK Žilina na ihrisku NTC v Poprade. FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad – Stráže v nede¾u 8. septembra prehrali doma v šlágri 6. kola 6. OMV ligy s Huncovcami 0:2 a... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Cyklotrialisti ukonèili sezónu v Poprade

V sobotu 7. septembra sa v Trialparku v Strážach konali finálové preteky Slovenského pohára a Slovenských hier mládeže s medzinárodnou úèasou. Domáci usporiadate¾ský klub 3AL Biketrial Club Poprad mal tiež svoje želiezka v ohni. Symbolickou úèasou potešil organizátorov... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Leto v chládku pri bowlingu

Minulý týždeò v stredu si dali stretnutie priaznivci zábavného bowlingu na poslednom 5. kole turnaja Leto v chládku 2019 (Nielen 10 je Strike) v herni Citybowling Poprad. Turnaj sa odohral v dvoch rundách za úèasti 30 hráèov. Výkony viacerých hráèov boli vysoké a najviac sa... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Podtatranský Davis Cup

Minulý týždeò v piatok sa rozhodovalo v play-off o víazoch tradièného tenisového turnaja družstiev Podtatranský Davis Cup 2019. Víazom sa stalo družstvo Sport Club For All (Jozef Galajda, Marek Tauber, Jozef Fábry, Róbert Fábry a Roman Gromada – na foto), ktoré zdolalo vo... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Popradské kultúrne leto je za nami

Popradské kultúrne leto sa skonèilo v piatok 6. septembra. Na Námestí sv. Egídia sa predstavil herec, spevák, režisér, scenárista a moderátor Josef Laufer, ktorý 11. augusta oslávil 80 rokov. Popri hovorenom slove zaspieval známe piesne ako Mária èi Sbohem lásko, já jedu... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Mesto pomôže popradským prvorodièkám

Popradské mamièky budú pri narodení prvého dieaa dostáva od mesta jednorazový príspevok vo výške 200 eur. Nárok naò budú ma iba matky s trvalým pobytom v Poprade pri splnení ïalších podmienok. Zhodli sa na tom poslanci MsZ v Poprade na 5. plánovanom zasadnutí minulý... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new