Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Hlahol zvonov zvoní odvekým prianím

Retronávraty XXX. roèník vydávania novín Poprad je príležitosou zalistova v starších roèníkoch a vráti sa k niektorým zaujímavým èlánkom. Tentoraz sme vybrali jeden z dvojèísla 34-35 z 5. mája 1998 autorky Marty Marovej. Len holuby a zvon. Dá sa k nemu... ...

dnes 08:33 open_in_new
Kraj zaviedol zvýhodnené rodinné vstupné

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaviedol od zaèiatku júla v kultúrnych organizáciách vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti rodinné vstupné. Opatrením chce zvýši dostupnos v ponukách služieb múzeí a galérií aj pre mnohopoèetné rodiny. Od zaèiatku letnej turistickej... ...

dnes 08:33 open_in_new
Terakotová armáda už len v auguste

SڍAŽ Do minulého týždòa si v Tatranskej galérii pozrelo jedineènú výstavu Terakotová armáda – odkaz prvého cisára, ktorý dokázal zjednoti Èínu a ukonèil tak obdobie chaosu medzi všetkými èínskymi štátmi, už vyše 7 tisíc návštevníkov. Je prvou takouto... ...

dnes 08:33 open_in_new
Skrytý poklad v knihe kníh

Východný dištrikt evanjelickej cirkvi pozval svojich 132 cirkevných zborov zo šiestich seniorátov do popradskej Arény, kde sa v nede¾u 14. júla 2019 konal tohtoroèný Dištriktuálny deò. Program tohtoroèného Dištriktuálneho dòa sa zaèal službami Božími. Hlavná téma... ...

dnes 08:33 open_in_new
V Havránkove sa zapojili i do projektu Preèítané leto

V Podtatranskej knižnici po prvýkrát usporiadali denný tábor Havránkovo a na pä dní minulého týždòa si vzali na staros prvých „táborníkov“. Odbremenili tak rodièov èi starých rodièov a pripravili pre deti program spätý s knihami, no aj inými aktivitami ako napr.... ...

dnes 08:33 open_in_new
Vïaka za duchovné povzbudenia

Napísali ste nám Z našej Rímskokatolíckej farnosti Poprad – mesto odišiel na nové pôsobisko vzácny èlovek – kaplán Peter Matis. Jeho skvelé kázne, milé duchovné oslovenia, úsmev na tvári a pokoj v duši mnohým z nás dávali nádej do života a do nášho ïalšieho... ...

dnes 08:33 open_in_new
Keòan Njeri prekonal dvadsaroèný rekord

„Ak nepadne traový rekord dnes, tak už nikdy,“ bola reakcia ostatného rekordéra z roku 1999 - Ukrajinca Oresta Babyaka pred štartom 42. roèníka Malého štrbského maratónu (MŠM). V nede¾u 14. júla v centre obce Štrba padlo napokon hneï nieko¾ko rekordov. Úèasou 821... ...

dnes 08:33 open_in_new
Turnaj Teplièiek ovládli Spišiaci

V sobotu 13. júla sa na ihrisku športového areálu v Liptovskej Teplièke konal 23. roèník futbalového turnaja Teplièiek Slovenska za tradiènej úèasti A-tímov a internacionálov z L. Teplièky (okr. Poprad), Teplièky nad Váhom (okr. Žilina), Teplièky nad Hornádom (okr. SNV) a... ...

dnes 08:33 open_in_new
Mladíci z Arsenalu pod¾ahli Sparte

Poèas svojho pobytu pod Tatrami sa budúce hviezdy svetového futbalu predstavili minulý týždeò v piatok divákom v NTC Poprad po prvýkrát v prípravnom zápase. Mladí „Kanonieri“ do 23 rokov z Arsenalu Londýn vyzvali rovesníkov èeskej Sparty Praha a svojmu súperovi pod¾ahli 0:3... ...

dnes 08:33 open_in_new
Tvrdý hasièský súboj v Šuòave

Aj poèas letného dovolenkového obdobia súažná aktivita dobrovo¾ných hasièov i hasièiek okresu Poprad nepo¾avuje. V Šuòave sa v nede¾u 14. júla uskutoènila ïalšia súaž 25. roèníka Podtatranskej hasièskej ligy za úèasti 18 družstiev, ktoré súažili v šiestich... ...

dnes 08:33 open_in_new
Krátko zo športu

FUTBALISTI FK Poprad majú za sebou generálku na nový roèník II. ligy. V sobotu 13. júla odohrali dva 45. minútové zápasy v po¾skom meste Mielec v rámci osláv 80. výroèia založenia miestneho klubu Stal Mielec. Popradèania najskôr porazili gólom Grešáka španielsky tím AFE 1:0... ...

dnes 08:33 open_in_new
Študenti prišli s nápadom, ako zachráni diea zabudnuté v aute

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši navštívil minulý piatok Poprad, kde sa stretol s úspešnými študentmi a pedagógmi Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu v Poprade a zástupcami spoloènosti Biomedical Engineering z Košíc. Úrad... ...

dnes 08:33 open_in_new
Nede¾òajšie promenádne koncerty sú ob¾úbené

Námestie svätého Egídia patrí v nede¾u popoludní poèas Popradského kultúrneho leta promenádnym koncertom. Uplynulú nede¾u sa predstavil FS Èarnica, ktorý je najstarším košickým súborom (1957). V repertoári majú všetky regióny východného Slovenska (Zemplín, Šariš,... ...

dnes 08:33 open_in_new
Prvýkrát denný tábor pre deti zamestnaných rodièov

Mesto Poprad v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Poprade organizuje poèas letných prázdnin po prvýkrát denný tábor pre deti zamestnaných rodièov. Cie¾om denného tábora je pomôc pracovne vyaženým rodièom preklenú obdobie... ...

dnes 08:33 open_in_new
Struène

MESTO Poprad oznamuje, že odo dòa 8. júla 2019 nepremáva linka mestskej hromadnej dopravy è. 8 – autobusová stanica – Ve¾ká – Spišská Sobota - Matejovce – AS Poprad. BEZPLATNÁ právna poradòa, ktorú pre obèanov s trvalým pobytom v meste Poprad zabezpeèuje samospráva... ...

dnes 08:33 open_in_new
Jazdy turistickým vláèikom pozastavené

Mesto Poprad informuje, že turistický vyhliadkový vláèik, ktorý jazdil v minulých rokoch poèas letných turistických sezón sa rozhodla samospráva nateraz pozastavi, nako¾ko vláèik nespåòal požadované bezpeènostné predpisy. Navyše obmedzoval cestnú dopravu, na èo... ...

dnes 08:33 open_in_new
Zvýšený výskyt hnaèkových ochorení v tatranskej oblasti

Viacero návštevníkov Vysokých Tatier malo zaèiatkom júla tráviace ažkosti. Približne 30 pacientov ošetrili na centrálnom príjme Nemocnice Poprad, išlo o ¾udí, ktorí prišli z rôznych tatranských hotelov, hlavne z lokality Štrbské Pleso. V jednom prípade si ochorenie... ...

dnes 08:33 open_in_new
Za fotografa hovoria jeho fotografie

Vo výstavnej galérii Scherfelovho domu vo Ve¾kej sa minulý piatok podveèer uskutoènila vernisហvýstavy 40 dokumentárnych fotografií èeského fotografa Jozefa Talaša (na foto v¾avo). Prvá téma má názov Voda a kameò, v druhej téme sa venuje fotografickej retrospektíve Žena... ...

dnes 08:33 open_in_new
Chýbajú im lavièky aj park pre seniorov

Na podnet èitate¾a „Starý èlovek sa akoby od prírody stáva èlovekom vïaky,“ napísal Manfred Hausmann. Stotožòujem sa s touto myšlienkou, pretože my starší, máme by vedeniu mesta za èo vïaèní. To ale neznamená, že niektoré veci nás nemôžu trápi. Najnovšie ma... ...

dnes 08:33 open_in_new
Zásahy HZS

V piatok 12. júla predpoludním záchranári HZS pomáhali slovenskému turistovi, ktorý pri Chate pod Soliskom dostal epileptický záchvat a upadol do bezvedomia. S pomocou vrtu¾níka bol záchranár HZS s lekárom VZZS vysadený pri chate, kde poskytli postihnutému neodkladnú zdravotnú... ...

dnes 08:33 open_in_new
Deti z mestského prostredia sa ocitli v prírode

Mesto Poprad už po 19-ty krát pripravilo pre 40 detí zo sociálne slabších rodín 8 – dòový prázdninový pobyt. Od soboty 6. do soboty 13. júla deti strávili príjemné dni oddychu v horskom hoteli Geravy, kde sa zrekreovali, zažili jedineèné príbehy, priate¾stvá,... ...

dnes 08:33 open_in_new