Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Poïakovanie

Mesto Poprad a klienti chcú aj touto cestou poïakova tým, ktorí prispeli a pomohli na Štedrý deò 24. decembra zrealizova tradíciu podávania štedroveèerného menu ¾uïom bez domova v Poprade a to: OZ Korene Poprad, Územný spolok SÈK Poprad, FEGA FROST s.r.o. Kežmarok,... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Sochár, nevedomý si svojej slávy, spoluvytváral barokovú Prahu

V piatok 28. decembra 2018 uplynulo 300 rokov (1652-1718) od úmrtia rodáka zo Spišskej Soboty Jána Brokoffa. Pamiatku významného umelca si uctili èlenovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska položením venca pod jeho bronzovú historickú tabu¾u. Je na dome v Sp. Sobote,... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Ocenenie pre kraj

Prešovský samosprávny kraj získal na deviatom roèníku súaže Samospráva a Slovensko bez bariér najvyššie ocenenie - Plaketu Slovensko bez bariér. Ocenenie mu udelila porota v kategórii územná samospráva za systémový a kontinuálny prístup pri riešení problematiky... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Popradské basketbalistky otvorili rok víazstvom

Basketbalistky BAM Poprad vstúpili do nového roka 2019 výhrou nad konkurenènou Nitrou v rámci predposledného kola základnej èasti Extraligy. Pre zverenkyne Tatiany Gallovej to bol posledný zápas v dlhodobej súaži na domácej palubovke. Popradèanky zápas zvládli a v infarktovom... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Kamzíci boje o trón nezvládli

Hokejisti HK Poprad odohrali vo sviatoènom období viacero zápasov Tipsport Ligy, v ktorých mohli atakova priebežne prvú prieèku v tabu¾ke. V domácich súbojoch ich medzi sviatkami hnal dopredu plný štadión, no práve v týchto zápasoch zlyhali. Prehrali postupne s Trenèínom,... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Krátko zo športu

• POPRADSKÉ líšky odohrali medzi sviatkami jeden zápas ženskej hokejovej Extraligy, a to v sobotu 22. decembra 2018 vo Zvolene. O ich víazstve rozhodol jediný gól z hokejky Martiny Staroòovej štyri minúty pred koncom. Najbližšie sa Popradèanky predstavia svojim fanúšikom v... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Pomoc rodine s nadanými demi

Tradíciu Trojkrá¾ového benefièného koncertu dodržala Tatranská galéria, mesto Poprad a OZ Pre mesto aj po druhýkrát. Minulú nede¾u obdarovali návštevníkov TG umeleckým zážitkom a zároveò venovali výažok zo vstupného tým, ktorí pomoc potrebujú. Odovzdaním osobného... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Kvarteto Ad Gloriam Dei opä v Matejovciach

Bratislavské sláèikové kvarteto Ad Gloriam Dei sa už po ôsmykrát predstavuje s vianoèným programom Malá Vianoèná hudba. Koncert, ktorý je vyvrcholením osláv Nového roka a sviatku Troch Krá¾ov, si mohli a ešte môžu záujemcovia vypoèu od 4. do 13. januára vo viacerých... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Cez víkend Tatry Ice Master

¼adová krása už má svoje miesto aj vo Vysokých Tatrách. Cez víkend od 12. do 13. januára 2019 ním bude Hrebienok, a to vïaka 7. roèníku podujatia Tatry Ice Master. Poèas dvoch dní ¾adoví sochári z desiatich krajín sveta vdýchnu život množstvu ¾adu a premenia ich na 40... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Predstavia sa mladé talenty

Od 7. do 14. januára sa v Poprade a okolí koná piaty jubilejný roèník finálneho umeleckého festivalu detí a mládeže Tatras Talent Cup. Zúèastnia sa na òom slovenskí finalisti festivalov Viva Talent Festival a Top Talent Festival s celoštátnou pôsobnosou. Jeho originalitu... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Psíkom v útulku darovali 600 kg dobrôt

Mesto Poprad pripravilo aj v uplynulom roku tradiènú akciu venovanú podpore Mestského útulku pre túlavé a odchytené psy s názvom „Vianoce a opustené psíky“. Vo štvrtok 27. decembra od 14. do 17. hod. mohli Popradèania, ako aj návštevníci z okolia prís a poteši psíkov... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Orli doštartovali prípravu

Futbalisti FK Poprad sa minulý týždeò v piatok pustili do zimnej zaberaèky pred jarnou èasou II. ligy. Káder sa oproti jeseni ve¾mi nezmenil, priestor dostávajú dorastenci i hráèi z B-tímu. V zime èaká zverencov Mareka Petruša pestrá nádielka prípravných zápasov. V... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Novoroèný príhovor primátora mesta Poprad

Vážení Popradèania! Na prahu nového roka 2019 vám prajem predovšetkým ve¾a zdravia, šastia, lásky a pokoja v rodinách. Chcem vám zároveò popria, aby to bol tiež rok osobných i pracovných úspechov. Tie si vyžadujú pripravenos, maximálne nasadenie a schopnos... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Prvým narodeným dieatkom bola Sofia, prvým Popradèanom Oliver

V popradskej nemocnici prišla na svet ako prvé tohtoroèné diea malá Sofia, ktorá sa narodila mamièke Nicolett z Novej Lesnej 1. januára 2019 iba 29 minút po polnoci. Bábätko meralo 47 centimetrom a vážilo 2 650 gramov a je zároveò prvým dieatkom narodeným na východe... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Poèet Popradèanov neklesol pod pädesiattisíc

Pod¾a aktuálnych údajov z evidencie obyvate¾stva dosiahol poèet obyvate¾ov mesta Poprad k 31. decembru uplynulého roka 50 161, èo je o 255 menej ako k 31. decembru 2017. K 31. decembru 2018 mesto evidovalo 472 narodených detí, zomrelo 436 ¾udí. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 665... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Najob¾úbenejšími menami boli Filip a Ema

V matriènom obvode Poprad, do ktorého patrí mesto Poprad a obce Spišská Teplica a Gánovce, sa v roku 2018 narodilo 1224 detí, èo je o 49 detí menej oproti predchádzajúcemu roku. Z toho bolo 614 chlapcov a 610 dievèat. Dvojèiat sa narodilo 18 párov, polovica bola zmiešaná, 4 páry... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Zber vianoèných stromèekov

Od pondelka 7. januára sa zaèal zber vianoèných stromèekov. Vyhodené živé vianoèné stromèeky je potrebné zhromažïova k stanovištiam kontajnerov. Vozidlo firmy Brantner bude tieto stromèeky priebežne zbiera a odváža na skládku biologicky rozložite¾ného odpadu, kde sa... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Struène

• OD 1. JANUÁRA 2019 došlo k úprave úradných hodín Mestského úradu v Poprade. MsÚ bude otvorený pre verejnos v pondelok, v utorok a vo štvrtok od 7.30 hod. do 15.30 hod, v stredu od 7.30 hod. do 16. hod. a v piatok od 7.30 hod. do 15. hod. • NA základe požiadaviek verejnosti... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Verejné osvetlenie v Poprade - Kvetnici opä v prevádzke

Ešte pred Vianocami bolo v Poprade - Kvetnici uvedené do prevádzky zrekonštruované verejné osvetlenie. „Aj keï pôvodný termín odovzdania diela bol až marec 2019, som ve¾mi rád, že po dohode so zhotovite¾om sa nám podarilo osvetlenie v Kvetnici uvies do prevádzky do Vianoc... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
V prvé dni nového roka snežilo a fúkalo

V prvých dòoch nového roka zasiahlo nᚠregión väèšie sneženie a najmä nárazový vietor. Cestári Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasti Poprad mali plné ruky práce a do terénu vyslali všetku dostupnú techniku. Riadite¾ SaÚC PSK, oblas Poprad... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new
Havária v škôlke

Vèera skoro ráno našli ved¾ajší pavilón Materskej školy na Podtatranskej ulici v Poprade vytopený. Na príèine bol prasknutý ventil na jednom zo záchodov. Zástupkyòa riadite¾ky ZŠ s MŠ O¾ga Korbová uviedla: „Voda vytopila kompletne celú budovu pavilónu s troma triedami... ...

2019-01-12 10:48 open_in_new