Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

FK Poprad

Futbalisti FK Poprad odohrali v sobotu zápas 16. kola II. ligy v Dubnici. V stretnutí najlepších útokov v súaži gól nepadol a tak sa zrodila bezgólová remíza. Zverenci Mareka Petruša odohrajú v sobotu 10. novembra o 13. hodine v NTC posledný zápas jesene proti Banskej... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
BAM Poprad

Popradské basketbalistky odohrali v sobotu zápas 6. kola najvyššej basketbalovej súaže žien na palubovke Nitry. Zverenkyne Tatiany Gallovej prehrali s domácimi hráèkami 46:62, keï nezvládli najmä druhý polèas. Už v sobotu 10. novembra privítajú Popradèanky v Aréne Poprad... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Úspešní Centralisti

V sobotu 27. októbra sa v Košiciach uskutoènilo 1. kolo Žiackej ligy v karate. Na tejto súaži sa zúèastnili aj karatisti z Central karate klubu Poprad, ktorý si v konkurencii vyše 300 pretekárov z 21 klubov zo Slovenska vybojovali 18 medailí, z toho 4 zlaté, 4 strieborné a 10... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Poèet návštevníkov v prvom polroku vzrástol

Poèas prvého polroka 2018 navštívilo Prešovský kraj 437 638 návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziroène ide o nárast 6,3 %. Zároveò Prešovský kraj zaznamenal v prvom polroku 2018 najvyšší poèet prenocovaní domácich turistov spomedzi všetkých slovenských krajov.... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Kulinársky zážitok

V roku 10. výroèia otvorenia Vino and Tapas prišla táto popradská reštaurácia zážitkovej gastronómie s novým projektom LadyChef, v rámci ktorého šéfkuchárka Zuzana Sisáková predstavuje v Poprade medzinárodnú ženskú kuchársku elitu. Po šéfkuchárke budapeštianskej... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Mestskí policajti zasahovali

• PREDMINULÝ týždeò v utorok dopoludnia pracovník SBS v NC OBI prichytil osobu pri krádeži tovaru. 47-roèný muž zo Ždiaru ukradol vrták v hodnote 2,99 eura. Hliadkou mestskej polície mu bola uložená bloková pokuta. • PREDMINULÝ týždeò vo štvrtok popoludní prijali... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Krátko zo športu

• POPRADSKÉ hokejistky vo štvrtok 1. novembra zvíazili v Martine 6:0 v rámci 9. kola ženskej hokejovej extraligy, následne zdolali v 10. kole na domácom ¾ade v sobotu 3. novembra aj Zvolen, tentokrát 2:0. • V SOBOTU 3. novembra prehrali basketbalisti BK Iskra Svit v Handlovej... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Poïakovanie

Mestský úrad Poprad, odbor sociálny vyslovuje úprimné poïakovanie všetkým sponzorom podujatia Tretí vek sa zabáva: Sintra, s.r.o., Baliarne obchodu Poprad, a.s., Boom Snacks Slovakia, s.r.o., Cukráreò Dlukor - Martina Dlubáèová, Cukráreò JaR - Helena Jacková, Cukráreò SONATA,... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Lipy dodnes rastú

V minulých dòoch sme si pripomenuli 100. rokov od vzniku Èeskoslovenska. Aj v Poprade sa uskutoènilo nieko¾ko podujatí na poèes tohto významného výroèia. Bolo medzi nimi i zasadenie lipky v areáli ZŠ s MŠ na Tajovského ulici. Starí Popradèania nás upozornili, že pred... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Vstupenky na ¾adovú šou O dvanástich mesiaèikoch vyhrali

Vstupenky na predstavenie ¾adovej šou zimnej hudobnej rozprávky O dvanástich mesiaèikoch, ktorá bude v Poprade vo štvrtok 15. novembra na zimnom štadióne, vyhrali: Jaroslav Stupák, Staré ihrisko, Poprad, Viera Bednárová, Ul. Slobody, Poprad, Anton Mráz, Zimná ul., Poprad, Margita... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Zamestnanci sociálnych služieb v zriaïovate¾skej pôsobnosti PSK si prilepšia

Zmena financovania sociálnych služieb, platná od 1. januára 2018, priniesla pozitívnu správu. Vïaka ušetreným finanèným prostriedkom sa vytvoril priestor na zvýšenie miezd pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaïovate¾skej pôsobnosti PSK, ktorí sú v priamom... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Miro Žbirka má Poprad rád

Vynikajúci slovenský spevák Miro Žbirka odštartoval v sobotu 20. októbra na Štrbskom Plese v Grand Hotel Kempisnski High Tatras svoje turné. Na koncerte pozdravil aj Popradèanov a uviedol, že Poprad má ve¾mi rád, lebo toto mesto má aj vo svojom názve jeho ob¾úbený pop.... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Deò otvorených dverí

Tatranská akadémia SSOŠ organizuje Deò otvorených dverí, ktorý sa uskutoèní vo štvrtok 8. novembra od 8. do 13. hodiny v priestoroch školy na Ul. 29. augusta v Poprade. Záujemcovia sa dozvedia informácie o študijných programoch.

...
2018-11-13 10:18 open_in_new
Projekt miestnej poriadkovej služby je úspešný

Od zaèiatku tohto roka realizuje mesto Poprad projekt miestnej obèianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá pracuje pod garanciou popradskej mestskej polície. Ukazujú sa priaznivé výsledky a projekt, ktorý sa v meste Poprad realizuje v mestskej èasti Matejovce, potvrdzuje svoje... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Budú obedy pre žiakov úplne zadarmo?

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa v novembri budú v druhom èítaní venova medializovanej téme o preplácaní školskej stravy pre predškolákov a žiakov materských a základných škôl. Novela zákona o dotáciách by mala plati od 1. januára 2018. Je to dobrá správa... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Otázka z mediaènej poradne

„Máme vo firme výborného zamestnanca, ktorého by sme si radi ponechali. On však požiadal o skonèenie pracovného pomeru a chce odís. Ako dôvod uvádza, že mu nevyhovujú podmienky u nás. Navrhli sme mu zvýšenie platu o 20 percent, ale odmietol. Ako ho môžeme udrža vo firme,... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Primátor Popradu odstúpil zo svojej kandidatúry

Kandidát na primátora mesta Poprad v nadchádzajúcich komunálnych vo¾bách, terajší primátor Popradu Jozef Švagerko 31. októbra 2018 oznámil, že sa vzdáva svojej kandidatúry na tento post a v tohtoroèných komunálnych vo¾bách už nekandiduje. „Rozhodnutie o odstúpení z... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Letisko má za sebou jednu z najúspešnejších letných sezón

Letisko Poprad - Tatry má za sebou opä jednu z najúspešnejších letných sezón. Svedèia o tom výsledky z h¾adiska poètu prepravených cestujúcich, ktorí prešli bránami popradského letiska. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 zaznamenalo 8-percentný nárast prepravených... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Infolinka k vo¾bám

Ministerstvo vnútra v pondelok 5. novembra spustilo Infolinku ku komunálnym vo¾bám. Na týchto èíslach 02/ 5094 2317, 02/ 5094 2312 sa v èase od 7.30 do 15.30 hod. poèas celého týždòa obèania môžu zodpovedných pracovníkov pýta na otázky oh¾adom volieb. V sobotu bude... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Struène

• OD 6. do 9. novembra od 9. do 14. hod. prebiehajú v obchodnom centre Forum tvorivé dielne s názvom Malý archeológ, ktoré hravou formou priblížia deom aj dospelým prácu archeológa v teréne. Zaèiatok dielne každú celú hodinu, cca 45 minút. Vstup vo¾ný. Organizuje ich... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new
Popradèania budú v sobotu voli svojho primátora a poslancov

V sobotu 10. novembra 2018 od 7. do 22. hod. sa budú na Slovensku kona vo¾by do orgánov samosprávy obcí - vo¾by primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupite¾stiev. V Poprade bolo k zaèiatku septembra viac ako 41 800 oprávnených volièov, ktorí budú môc... ...

2018-11-13 10:18 open_in_new