Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

ažili menej, zalesòovali dos

V informatívnej správe o hospodárení obchodnej spoloènosti so 100-percentnou úèasou mesta Mestské lesy Poprad za rok 2018, prednesenej na septembrovom zasadaní mestského zastupite¾stva konate¾ Róbert Dula zhrnul, že spoloènos spravuje lesné pozemky mesta Poprad s výmerou... ...

dnes 00:00 open_in_new
Študentská kvapka krvi

Buï odvážny a daruj krv je mottom tohtoroènej kampane Slovenského Èerveného kríža Študentská kvapka krvi. Desiatky tisíc študentov a mladých ¾udí našli za ostatných 25 rokov odvahu a rozhodli sa prvýkrát darova krv práve poèas tohto podujatia. Tisícky ïalších tento... ...

dnes 00:00 open_in_new
Struène

Z dôvodu zaèatia stavebných a rekonštrukèných prác na rekonštrukcii a prístavbe popradskej nemocnice sú od 7. do 13. októbra obmedzenia a doèasné zníženie kapacity parkovacích miest na parkovisku pred detskou poliklinikou. Zároveò dôjde k dlhotrvajúcim obmedzeniam v areáli... ...

dnes 00:00 open_in_new
Cestári dostali šestnás nových pracovných vozidiel

Zamestnanci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) si 2. októbra slávnostne prevzali nové mechanizmy. Do vozového parku im pribudlo osem univerzálnych traktorových nosièov s pohonom 4x4 s príslušenstvom a osem nákladných motorových vozidiel valník do... ...

dnes 00:00 open_in_new
Jesenná vakcinácia líšok

Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje štyridsiatu sezónnu kampaò orálnej vakcinácie vo¾ne žijúcich líšok proti besnote. Tohtoroèná jesenná vakcinácia sa koná od 7. do 20. októbra 2019, posun je možný pod¾a vývoja poèasia. Riadite¾ Regionálnej... ...

dnes 00:00 open_in_new
Bez záruky boli zárukou dobrého humoru

Elena Vacvalová, O¾ga Feldeková, Boris Farkaš a Milan Lasica zabavili v Dome kultúry v nede¾u veèer Popradèanov svojou populárnou talkshow „7edem bez záruky“. Pri rozosmievaní ¾udí je pod¾a Milana Lasicu dôležitá skúsenos - získaná èasom, ale predovšetkým je to... ...

dnes 00:00 open_in_new
Za Karlom Gottom smútia aj Popradèania

Legenda èeskoslovenskej hudby Karel Gott, spevák, ktorého úžasný hlas tešil ¾udí nieko¾ko desaroèí, v utorok minulý týždeò opustil tento svet. Jeho úchvatný spev však zostane navždy zachovaný vo všetkých jeho piesòach. Poèas viac ako polstoroènej speváckej kariéry... ...

dnes 00:00 open_in_new
Špièkoví umelci v ¾adovej šou Triumf

Súaž Chcete zaži nieèo nové, nieèo èo ste doteraz ešte nevideli. Práve na Slovensku odštartuje európske turné Ruský cirkus na ¾ade so svojou novou šou TRIUMF. Ide o neobyèajne dynamické, žiarivé predstavenie, ktoré na ve¾kolepej ¾adovej ploche spája všetky... ...

dnes 00:00 open_in_new
Medzi dvadsiatimi dlhodobo nadpriemernými školami v slovenèine a literatúre sú aj dve popradské

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po piatykrát poslal koncom septembra stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2019 tak riaditelia stredných škôl... ...

dnes 00:00 open_in_new
Týždeò s mestskou políciou

• MINULÝ týždeò v stredu dopoludnia poskytli mestskí policajti na Ul. J. Wolkera predlekársku pomoc zranenej osobe ležiacej na ceste. Na miesto privolali sanitku, keïže jej stav si vyžadoval ïalšie vyšetrenie v nemocnici. • VO ŠTVRTOK 3. októbra ráno našla hliadka mestskej... ...

dnes 00:00 open_in_new
POPRADSKÉ SGRAFITO

NAPÍSALI STE NÁM S ve¾kým záujmom sledujem informácie o jedineènom zreštaurovaní sgrafita „Vzdelanie“ na budove terajšieho Gymnázia na Ul. Dominika Tatarku v Poprade, ktoré bolo založené k 1. septembru 1980. Jeho zakladate¾om a aj prvým riadite¾om bol PhDr. Štefan... ...

dnes 00:00 open_in_new
Vyèistia i kameòolom

Medzinárodný festival potápaèských filmov sa uskutoèní od 10. do 13. októbra na Podbanskom. Diváci uvidia 13 súažných snímok a môžu si pozrie aj 256 fotografií zachytávajúcich fascinujúci svet pod vodnou hladinou. O zaujímavé ceny zabojuje celkovo 31 autorov z 11... ...

dnes 00:00 open_in_new
Program XXVII . medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade

VE¼KÁ ZASADAÈKA MsÚ Poprad Streda 9. október 2019 18. hod. slávnostné otvorenie festivalu Projekcia súažných filmov BLOK 1 Prenasledova živly, r.: K. Wright US, 5’ V objatí obra, r.: J. Matoušek, SK, 55’ Liv na ceste, r.: A. Bonello, CA, 22’ Naked Mountain, r.: T.... ...

dnes 00:00 open_in_new
Ukradnutý štát aj v Poprade

Od zajtra 10. októbra 2019 prichádza do slovenských kín film Ukradnutý štát filmárky Zuzany Piussi. Simultánnu premiéru a následné uvedenie potvrdilo do konca septembra viac ako 60 kín vrátane multiplexov. Film bude uvedený tiež v dvoch kinách v Poprade, a to 15. októbra. Do... ...

dnes 00:00 open_in_new
September bol normálny

ZAUJALO NÁS Tohtoroèný september bol teplotne aj zrážkovo normálny na väèšine územia Slovenska. Priemerná teplota dosiahla v nížinách väèšinou 15 až 17°C a v kotlinách a dolinách s nadmorskou výškou 600 až 800 m zväèša 11 až 13°C. Informoval o tom Slovenský... ...

dnes 00:00 open_in_new
Zameriava na prírodné scenérie a zátišia

V Podtatranskej knižnici sú od štvrtka 3. októbra 2019 vystavené obrazy Emila Farkašovského. Autor sa narodil v roku 1944 v Jamníku (okr. Spišská Nová Ves). Jeho prvou inšpiráciou na ma¾ovanie bol kaštie¾ v rodnej obci Jamník a od zaèiatku svojej tvorby ma¾uje výhradne... ...

dnes 00:00 open_in_new
V Poprade opä pomáhali

Charitatívny veèer s názvom Anjel veèera sa konal ostatnú sobotu už po tretíkrát. Zorganizovali ho znovu Popradèanky Lucia Rusnáková a Zuzana Kriššáková. Prvý roèník pomohol týraným ženám v našom meste. Druhý roèník detièkám na detskom oddelení Nemocnice Poprad.... ...

dnes 00:00 open_in_new
Pozoruhodný výkon študenta

Vieme od Vás O pozoruhodný a zároveò príkladný èin sa postaral mladý iba 16-roèný študent cirkevného gymnázia Majko Stupák. Na internete ho zaujala výzva pod názvom „Dobyte Tatry“, ktorá má pomôc našim ve¾horám. Prispel finanènou èiastkou na vysadenie jedného... ...

dnes 00:00 open_in_new
Kamzíci odèinili prehru z Liptova

Hokejisti HK Poprad odohrali minulý týždeò dva zápasy Tipsport Ligy. V utorok 1. októbra prehrali na ¾ade Liptovského Mikuláša 3:4, no v nede¾u 6. októbra dokázali doma zdola lídra tabu¾ky, keï vo východniarskom derby porazili Košice 3:2 po predåžení (na foto). „Toto... ...

dnes 00:00 open_in_new
Popradskí orli prehrali

Futbalisti FK Poprad odohrali v sobotu v NTC zápas 12. kola II. ligy proti B-éèku Žiliny (na foto). Chceli odèini predchádzajúcu prehru 0:1 z Bardejova, no napokon sa zrodil v ich neprospech rovnaký výsledok. „V prvom polèase sa hral vyrovnaný zápas. Žilinèania majú mladé... ...

dnes 00:00 open_in_new
BAM Poprad

Ženský tím BAM Poprad vstúpil úvodným dvojzápasom 1. a 2. kola cez víkend do premiérovej sezóny 1. ligy žien a junioriek. Zverenkyne trénera Petra Stavìla odohrali prvý zápas v sobotu v Banskej Bystrici proti domácemu tímu BK ŠKP UMB a zvíazili o tri body 59:56. O deò... ...

dnes 00:00 open_in_new