Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Knihy z Ikaru vyhrali

Redakcia novín Poprad v spolupráci s vydavate¾stvom Ikar pripravila v minulom vydaní súaž pre èitate¾ov o dve knihy. Knihu Hra na smr vyhrala Anastázia Janíková, Dostojevského ul., Poprad. Druhá kniha s názvom Èierny rok poteší Vieru Gontkovskú, L. Svobodu, Poprad. Knihy si... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Energie, finanèné služby, módna obuv èi nekvalitná práca

Spoloènos ochrany spotrebite¾ov (S.O.S.) Poprad tohto roku poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebite¾om v štyroch pracoviskách na Slovensku. Kontaktné miesto je okrem Popradu aj v Trnave, Bratislave a po prvýkrát už aj v Košiciach. „Spotrebite¾ské poradenské centrum ADR v... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Biografický slovník osobností mesta Poprad (1)

V máji si pripomíname: 150 rokov od narodenia lesníka Jána HEIMA (*1868 Budapeš - † 1913 Ve¾ká). Lesný inžinier v Liptovskom Hrádku, od roku 1902 pôsobil ako hlavný inžinier Správy štátnych lesov Vysoké Tatry so sídlom vo Ve¾kej, kde aj býval. Prièinil sa o... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Súaž èasopisov

Prešovský samosprávny kraj, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlasujú VI. roèník súaže stredoškolských èasopisov v kraji. Viac informácií je na kniznicapoh. crd@gmail.com. Uzávierka súaže je do konca júna... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Vïaka všetkým mamám

Bolo to tlieskania, kývania, úsmevov... na programe ku Dòu matiek, ktorý pripravila Základná škola s materskou školou v Spišskej Sobote v spolupráci s Klubom Sobotèanov minulý štvrtok. Pre mamy a staré mamy totiž nie je rozhodujúci materialny darèek, ale skôr potešenie z... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Mako a Kubko sú spä

Napísali ste nám Po roku k nám opä zavítali známe postavièky Mako a Kubko z rovnomennej detskej knihy Marianny Grznárovej. Stvárnili ich herci z popradského divadielka PUNC, ktoré pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej Poprad. Ako sa tak starali o svoje oveèky,... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Tenisový challenger bude opä v Poprade

Najväèší mužský antukový tenisový turnaj na Slovensku Poprad - Tatry Challenger sa bude kona v roku 2018 od 16. do 23. júna znovu v Poprade. Už šestnásty roèník sa odohrá na Mestských kurtoch na Športovej ulici a bude ma dotáciu 64 000 eur. Poprad - Tatry Challenger 2018... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Z kuchyne BAM Poprad

Výsledky mládežníckych družstiev BAM Poprad za minulý týždeò: Kadetky: v sobotu 12. mája Trnava - Poprad 64:71 a v nede¾u 13. mája Sereï - Poprad 74:67. Žiaèky: v utorok 8. mája Krompachy - Poprad 21:67 a 23:73. St. Mini žiaèky: v sobotu 12. mája CBK KE - Poprad 15:61 a... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Tatranský deò detí

Na Štrbskom Plese sa v piatok 25. a v sobotu 26. mája uskutoèní Tatranský deò detí a Rajec High Tatras Night Run. Celodenný športový program pre dospelých, rodiny a deti spestrí v piatok (pre deti) i v sobotu (pre dospelých) veèerný beh v okolí Štrbského Plesa pod názvom... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Krátko zo športu

• HOKEJOVÝ klub Poprad pokraèuje v budovaní kádra na nadchádzajúcu sezónu Tipsport ligy. Po Lukášovi Paukovèekovi, Radoslavovi Macíkovi, èi Jánovi avodovi predstavilo vedenie ïalšie posily, èi hráèov, ktorí budú pod Tatrami pokraèova. Dres s kamzíkom na hrudi si opä... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Rekordne rýchlo spracované preplatky

Finanèná správa spracovala všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani z príjmov, ktoré boli doruèené v lehote na podanie daòového priznania k dani z príjmov do 3. apríla 2018 a boli úplné, v rekordne krátkom èase. Vïaka tomu sa na úèty približne 430 000 klientov... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Vystúpi Mária Èírová

Umelecká agentúra Bell Canto z Popradu uvedie v piatok 25. mája o 19. hod. v Drevenom artikulárnom kostole Kežmarok koncert Márie Èírovej, ktorá vystúpi so svojou kapelou a sláèikovým kvartetom. Mária Èírová je talentovanou slovenskou interpretkou, skladate¾kou a... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Mí¾ou vzdali hold všetkým mamám

Deò matiek je špeciálny èas poveda našim mamám, ako ich máme radi, èo pre nás znamenajú a vyjadri im našu vïaènos za všetko, èo pre nás urobili. Za ich obetavos, prebdené noci, za ich snahu da nám to najlepšie èo môžu, za ich pochopenie a bezhraniènú lásku. ... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Popradèania vybehali darèek pre Nádej

Minulý týždeò vo štvrtok sa na popradskom námestí konalo športovo- charitatívne podujatie VSE City Run. Kombináciou ubehnutých kilometrov na bežiacom páse a zapojením sa do hlavných pretekov, sa Popradèanom podarilo vyzbiera finanèný dar pre OZ Nádej z Popradu v hodnote 4... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Struène

• MEDZINÁRODNÉ stretnutie detských knihovníkov sa bude kona v Podtatranskej knižnici v Poprade na sídlisku Západ v pondelok a utorok 21. a 22. mája. • V PIATOK 18. mája sa v Dome kultúry v Poprade uskutoèní prednáška Martiny Holubovej a Martina Holuba, ktorí pôsobia ako... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Wi – Fi pre obce

Od vèera môžu obce požiada EÚ o financovanie bezplatného a bezdrôtového verejného prístupu na internet. Na základe zverejnenej výzvy predkladajú žiadostí o financovanie. Na základe nich približne 1 183 obcí dostane poukazy WiFi4EU v hodnote 15 000 EUR na financovanie... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
V Poprade spievali Slávici Slovenska

Minulý týždeò v piatok sa v priestoroch Domu kultúry v Poprade konalo okresné kolo súaže v speve ¾udových piesní Slávik Slovenska. Podujatie, nad ktorým záštitu nesie Peter Dvorský, zorganizoval Školský úrad Poprad v spolupráci s Centrom vo¾ného èasu v Poprade. Do... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Žlté ruže pripomínali Deò Európy

Minulý týždeò v stredu sa v Poprade konal sprievodný program ku Dòu Európy, ako pripomenutie si Európskeho roka kultúrneho dedièstva 2018 a podpory participatívneho obèianstva EÚ na miestnej a regionálnej úrovni. Podujatie zorganizovalo centrum Europe Direct Poprad. Po... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií sa uskutoèní v sobotu 19. mája na celom Slovensku. V Tatranskej galérii v Poprade pre návštevníkov pripravili od 10. do 12. hod. workshop na tému Ako sa vyrába papier a výroba ruèného papiera, od 12. do 14. hod. individuálne prehliadky výstav, od 14. do... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
Chystajú už kotlíky na guláš

Fanúšikovia známeho chutného pokrmu ako je gulᚠèoskoro prídu už na 13. roèník súaže o Spišskosobotský kotlík. Tentoraz však bude súaž trochu iná. Kým doteraz prebiehala na nádvorí hasièskej zbrojnice v Spišskej Sobote, tohto roku bude po prvýkrát na Sobotskom... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new
V Prešovskom kraji sa rodí viac detí ako zomiera ¾udí, poèet obyvate¾ov však znižuje migrácia

Na území Prešovského kraja ku koncu roku 2017 žilo 823 826 obyvate¾ov, èo tvorí 15,1 % z celkového poètu obyvate¾ov SR. Ich poèet oproti roku 2016 vzrástol o 1 516 obyvate¾ov. Podiel žien z celkového poètu obyvate¾ov kraja predstavoval 50,6 %. V roku 2017 sa v kraji narodilo... ...

2018-05-23 04:36 open_in_new