Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Krátko zo športu

FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad – Stráže stúpajú v tabu¾ke 6. OMV ligy kolo za kolom vyššie. V sobotu 4. mája zdolali v rámci 20. kola domáci tím z Batizoviec 1:0 a momentálne sídlia už na štvrtom mieste. V nede¾u 12. mája privítajú zverenci Miroslava Olejníka o 17. hodine... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Poprad ako na dlani v pozadí s Tatrami

Studená rozpršaná nede¾a bola dòom slávnostného sprístupnenia veže Kostola sv. Egídia. Obèania v dobrej fyzickej kondícii, ktorí sa neboja výšok ani stiesnenejších priestorov, mohli bezplatne vystúpi po 90- tich strmých drevených schodíkoch do starobylej veže. Neodradilo... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Struène

NEPLÁNOVANÉ zasadanie Mestského zastupite¾stva v Poprade sa uskutoèní v utorok 14. mája o 8. hod. v zasadaèke MsÚ na prízemí. Program bude zverejnený na www.poprad.sk. DRUHÁ májová nede¾a je Dòom matiek. Pri tejto príležitosti si deti zo ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Ve¾kej... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Minulá nede¾a bola rekordne studená

Meteorológovia už minulý týždeò avizovali, že prvé dva májové týždne budú studené. Zrejme ani známi Pankrác, Servác, Bonifác a za nimi Žofia, ktorí sú spojení s pranostikami ohlasujúcimi daždivé a chladné poèasie, nezostanú svojej povesti niè dlžní. Už poèas... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Studený zaèiatok mája priniesol aj snehové vloèky

Tohtoroèný zaèiatok mája sa vyznaèuje chladným poèasím. Na viacerých miestach Popradského okresu cez víkend a v pondelok aj snežilo, hoci sneh sa zväèša rýchlo topil a na cestách dlho nevydržal. Pracovníci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblas... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Pätnás rokov Slovenska v Európskej únii

Prvého mája 2019 oslávilo Slovensko 15. výroèie svojho vstupu do Európskej únie. Práve 1. mája 2004 sa Slovenská republika, spolu s ïalšími deviatimi krajinami, stala súèasou spoloèenstva, v ktorom od jeho vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. Slovensko sa... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Popradskí bilingvalisti už majú akademický týždeò

Študenti piateho roèníka slovensko- nemeckej bilingválnej sekcie Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade sa v prvý májový piatok lúèili so školou. O týždeò skôr ako väèšina maturantov odišli na akademický týždeò, poèas ktorého sa budú pripravova na ukonèenie... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Cyklistov nešastne zasiahol padajúci strom

Posádka leteckých záchranárov z Popradu bola v stredu 1. mája privolaná na pomoc do Èerveného Kláštora. Skupinku po¾ských cyklistov, v ktorej sa nachádzali aj deti, tam na cyklistickom chodníku nešastne zasiahol padajúci strom. Muž vo veku 39-rokov sa mu už nestihol... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
¼adový dóm skonèil

Pä mesiacov – od 23. novembra 2018 do 23. apríla 2019 trvala sezóna Tatranského ¾adového dómu na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Atrakcia, ktorá na Slovensku nemá obdobu, má za sebou už v poradí šiestu sezónu. Dielo 17 sochárov zo Slovenska, Èiech, Po¾ska, Walesu a z USA pod... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Deò histórie a tradícií priniesol autentický poh¾ad do minulosti

Na sídlisku Juh v Poprade si 1. máj pripomenuli v duchu dávnej – stredovekej histórie. Na trávnatej ploche v blízkosti „Výkriku“ mohli návštevníci vidie vystúpenia sokoliarov a šermiarov v dobových kostýmoch, historické tance, remeslá a remeselníkov, prehliadku... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Uctili si osobnos generála M. R. Štefánika

V sobotu 4. mája uplynulo 100 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika (1880– 1919), ktorý pri návrate z Talianska domov zahynul pri Bratislave v troskách lietadla spolu s ïalšími troma èlenmi posádky. Jeho lietadlo sa zrútilo tesne pred pristátím. Mohyla... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Týždeò s mestskou políciou

V UTOROK 30. apríla dopoludnia mestskí policajti riešili osoby pod vplyvom alkoholu, ktoré na Námestí sv. Egídia vzbudzovali verejné pohoršenie a nereagovali na výzvy hliadky. Boli predvedené do úradovne a vec je v riešení MsP. V TENTO deò veèer bol na linke 159 prijatý oznam... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Policajné správy

V NEDE¼U dopoludnia boli v Poprade na ceste 1/18 v dutine mosta nájdené kostrové pozostatky. Most je neïaleko nákupného strediska a vykonávajú sa na òom rekonštrukèné práce. Našli sa tam dve ¾udské lebky a tiež ¾udské kosti. Zaistený nález bol zaslaný na expertízne... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Slováci patria k technologickej špièke, môžu by ešte lepší

Spolutvorca celosvetovo úspešnej hry Angry Birds, americký špeciálny agent FBI, vyslanec ostrova Okinawa Ruskej federácie, ale aj slovenskí zlatí hokejisti z Göteborgu budú jedni z mnohých reèníkov na konferencii Metro ON Line 2019 - 13. až 17. mája v AquaCity Poprad. Najväèšia... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
V predstihu spracované preplatky

Finanèná správa spracovala takmer všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani z príjmov, ktoré boli doruèené v lehote na podanie daòového priznania k dani z príjmov do 1. apríla 2019 a boli úplné, v rekordne krátkom èase. Rýchlemu spracovaniu preplatkov pomáha elektronická... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Botanická záhrada otvorila svoje brány

Minulý piatok privítala Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici prvých tohtoroèných návštevníkov. Po takmer osemmesaènej prestávke tak mali záujemcovia opä príležitos obdivova tatranskú kvetenu v plnej kráse. Na ploche 3,20 hektára návštevníci už... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Otázka z mediaènej poradne

Dlh z privatizácie Exekútor odo mòa vymáha dlh vo výške 185 eur, ktorý mi vznikol z kupónovej privatizácie. Kupónovú knižku mám, ale tá je už bezcenná a neviem, èo s òou mám robi. Ako sa mám zbavi dlhu? Vraj som povinný plati poplatky za vedenie úètu, kde je... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Tatranská literárna jar v Poprade

Mesto Vysoké Tatry v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov, Prešovského samosprávneho kraja a Podtatranskej knižnice pripravili v polovici apríla podujatie s názvom Tatranská literárna jar 2019. Podujatie sa nieslo v znamení spoznávania literatúry a významných... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Prvá detská ferrata na Slovensku

V Èingove v Slovenskom raji otvorili v sobotu 4. mája prvú detskú ferratu na Slovensku. Je urèená pre deti od siedmich rokov a vedie k dvom jaskyniam. Ferrata má dåžku 77 metrov. Samozrejme, rodièia musia zváži, èi ich diea je zdatné a ferratu zvládne. Stúpaèky sú... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Spišskosobotské hasièské dni s gulášom

Pri príležitosti 140. výroèia založenia Dobrovo¾ného hasièského zboru Spišská Sobota a 95. výroèia založenia Okresnej hasièskej jednoty v Spišskej Sobote sa v sobotu 18. mája uskutoèní 14. roèník súaže vo varení kotlíkového guláša. Záujemcovia sa môžu... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new
Všetko, èo nás stretne, musíme nejako zvládnu

V Artklube Tatranskej galérie sa v apríli konalo stretnutie zanietených popradských èitate¾ov, èlenov Popradského literárneho klubu, ale aj ostatných záujemcov, ktorí sa zapoèúvali do úryvkov z knihy Gamblerky. Autorkou je talentovaná spisovate¾ka Katarína Mayer, rodáèka z... ...

2019-05-13 08:55 open_in_new