Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Ako zlepši naše školy

V priestoroch Katolíckej univerzity v Poprade bola jedna z ïalších náuèných diskusií pre uèite¾ov v rámci inšpiratívneho vzdelávania EDUpoint. Diskusie pod názvom Kroky k lepšej škole sa zúèastnili uèitelia zo Spiša a z Oravy. Základnou otázkou bolo, ako môžeme... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Jedenástka roka je na svete

V sobotu 14. decembra sa vo Ve¾kej Lomnici konal už 15. roèník slávnostného vyhodnotenia ankety Jedenástka roka 2019 6. ligy Podtatranského futbalového zväzu. V tomto roku to bola v jedenástke roka zmes skúsenosti a mladosti, niektorí sa do nej dostali vôbec po prvýkrát a iný... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Spolupráca lesníkov

Po tom, ako sa lesníci zo spoloènosti Pro Populo Poprad a ochrancovia prírody zo Správy Národného parku Slovenský raj dohodli na zachovaní vzácneho ekotypu duba zimného v lokalite Ordzovianska dubina na Spiši, v októbri dva tucty zamestnancov oboch subjektov spoloène vysadili na... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
V Poprade opä pomáhali dobrí ¾udia na Fashion Charity Night

Minulý týždeò vo štvrtok sa v Aquacity Poprad stretli už po šiestykrát dobrí ¾udia, ochotní pomôc druhým, na charitatívnej akcii s názvom Fashion Charity Night. Módna šou rodenej Popradèanky Jany Pištejovej v podaní známych slovenských modeliek, medzi ktorými... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Príhovor primátora mesta Poprad

Milí Popradèania! Už o pár dní budeme s pocitmi šastia, lásky, pokoja a rodinnej harmónie prežíva vianoèné sviatky. V tomto èase, tesne pred uplynutím kalendárneho roka, si nachádzame priestor na bilanciu všetkého, èo sme v uplynulom období zažili èi urobili.... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Rozpoèet bude historicky najvyšší

Medzi najdôležitejšie rozhodnutia poslancov mestského zastupite¾stva patrí schva¾ovanie rozpoètu. V Poprade sa minulý týždeò vo štvrtok uzniesli na tom budúcoroènom s výh¾adom na roky 2021 a 2022. Bude vyrovnaný a presiahne 65 miliónov eur. Samospráva bude v roku 2020... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Na rozlúèku s týždenníkom

Vážení èitatelia, držíte v rukách posledné èíslo týždenníka Poprad – noviny obèanov mesta. Týždenník konèí - od nového roka 2020 bude samospráva zabezpeèova vydávanie bezplatného mesaèníka do všetkých domácností obyvate¾ov Popradu. Tridsa rokov Vás naše... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Struène

NA minulotýždòovom zasadaní Mestského zastupite¾stva mesta Poprad si prítomní uctili minútou ticha obete výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove, ako aj obete stre¾by v Ostrave. V súvislosti s tým poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre mesto Prešov vo výške 25 tisíc eur na... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Mesto chce rieši investièné akcie úverom

Popradská radnica si plánuje v roku 2020 vzia úver vo výške 20 mil. eur na viacero investièných akcií. Napríklad na rekonštrukciu námestia, modernizáciu verejného osvetlenia, ale aj na dofinancovanie projektu výstavby hokejovej tréningovej haly, na ktorú mesto získalo zdroje... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Primátor rozdával chutnú kapustnicu

Na Tradiènom vianoènom jarmoku v Poprade sa od piatka do nedele miešali rôzne vône a chute, èo k jarmokom patrí. Prispel k tomu aj primátor mesta Poprad Anton Danko so svojou manželkou Jaroslavou, keï spoloène priamo na Námestí sv. Egídia podávali Primátorskú kapustnicu. V... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Na jarmoku bolo tri dni veselo

Od piatka 13. do nedele 15. decembra sa na popradskom námestí konal XVII. Tradièný vianoèný jarmok. Jeden z najpríažlivejších a najnavštevovanejších vianoèných programov mesta i regiónu prilákal do centra opä tisícky návštevníkov. Návštevníci vianoèného jarmoku v... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Zdobili vianoèné stromèeky

Deò pred slávnostným otvorením Tradièného vianoèného jarmoku sa pustili žiaci trinástich základných škôl mesta Poprad do zdobenia vianoèných stromèekov priamo na Námestí sv. Egídia. Tradiènou aktivitou prispeli deti v spolupráci s odborom školstva mládeže športu MsÚ... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
K atmosfére Vianoc prispelo aj múzeum

Podtatranské múzeum v Poprade otvorilo svoje brány verejnosti, ale aj školským kolektívom poèas tradiènej akcie Vianoce v múzeu. V sobotu bol program Vianoc v múzeu v rámci Tradièného vianoèného jarmoku prístupný verejnosti. „Program sa skladal z dvoch èastí. Prvou bola... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Koncert spojil spevokoly rôznych vierovyznaní

Klub Velièanov a mesto Poprad usporiadali v nede¾u 15. decembra predvianoèný koncert pod názvom Posolstvo Vianoc. Konal sa po 22- krát v evanjelickom kostole vo Ve¾kej. Koncert opä spojil ¾udí rôznych vierovyznaní. Spevákov privítal zborový farár ECAV vo Ve¾kej Jozef... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Vianoèné inšpirácie študentov

Už tradiène pred Vianocami otvorili školské brány do korán študenti Súkromnej strednej odbornej školy vo Ve¾kej a všetkých návštevníkov oèarili vianoènou tematikou. Študentky z odboru èašník – servírka pripravili vianoèné tabule vrátane sviatoèného menu (na foto).... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Vianoèné slovo

Vïaka ti, Bože, za rados za pribúdanie svetla do Vianoc, keï opä sneží nádej do skrehnutých sàdc. To¾kí tu blúdime bez Neho stratení a pritom nechce niè, len nebo na zemi. To nech sa narodí s Dieaom Božím. Zázraèná hodina Boží ¾ud... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Balíèky potešili popradské deti

Aj v tomto roku spojili sily mesto Poprad a Apoštolská cirkev v Poprade, aby urobili rados deom zo znevýhodneného prostredia. Pripravili im Vianoce o èosi skôr. V pondelok 16. decembra odovzdali darèeky 201 deom. „Darèeky nám posielajú deti z iných krajín cez Apoštolskú... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Úprimná vïaka

NAPÍSALI STE NÁM Roky dopisujem do novín Poprad a roky som podával svoje príspevky do rúk pani šéfredaktorky Martušky Marovej, ktorá odchádza do dôchodku. Ostanú mi na òu len tie najkrajšie spomienky. Úprimne jej ïakujem za ochotu a možnos prispie mojou troškou do... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Boh nás uèí Ježišovým narodením milova

O nieko¾ko dní zaèneme slávi sviatky narodenia Ježiša Krista, od ktorého vstupu na našu Zem rátame nᚠletopoèet. Tým, že sa Syn Boží stal èlovekom, priblížil sa ¾udstvu do takej miery, že bližšie to už ani nie je možné. Boh sa v Ježišovi rozprával a dodnes... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
Betlehemské svetlo je na Slovensku už po tridsiatykrát

Slovenskí skauti priniesli v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre ¾udí na Slovensku odpálili poèas medzinárodnej ekumenickej slávnosti vo Viedni. Ešte v sobotu ho priviezli do Bratislavy. Prijala ho aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Èaputová.... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new
POZVÁNKY

V PIATOK 27. decembra o 17. hod. bude v podchode pod železniènou traou smer centrum – Spišská Sobota otvorená výstava fotografií – portrétov s názvom Básnici Podtatranskí. Vystavova bude Popradèan Oliver Ondrᚠfotografie básnikov a poetky z Popradu a okolia. DIVADLO... ...

2019-12-23 10:30 open_in_new