Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Klub Sobotèanov chce zapoji do života komunity všetkých

Uplynulo už pätnás rokov odvtedy, èo vznikol Klub Sobotèanov. Je stále aktívny a v súèasnosti má takmer 130 èlenov. Na konci februára sa stretli na valnom zhromaždení, na ktorom po štyroch rokoch volili nové vedenie KS. Najprv si však vypoèuli správu o èinnosti klubu.... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Struène

• OD 1. marca došlo na základe požiadaviek verejnosti k dodatoènej zmene na linkách Mestskej hromadnej dopravy v Poprade. Do cestovných poriadkov liniek 3, 7 a 8 boli opä zapracované zastávky Poprad - Vagonárska a Budovate¾ská. • MESTO Poprad si po roku opä pripomenie... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Zo zastupite¾stva

• DVA nové poslanecké kluby ohlásili svoj vznik na februárovom mestskom zastupite¾stve. Doteraz oficiálne existoval len poslanecký klub Poprad22, ktorého predsedom je Peter Dujava a tvorí ho 6 poslancov. Predsedom jedného z dvoch nových klubov je Marián Barilla (na foto), èlenmi... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Anketa o cyklochodníku

Mesto Poprad plánuje výstavbu novej trasy cyklistického chodníka. Po avizovanej trase z Popradu do Svitu po pravom brehu rieky Poprad sa objavujú rôzne názory na tento zámer. Primátor mesta Anton Danko preto poskytuje priestor všetkým Popradèanom vyjadri svoj názor na nové... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Minulý týždeò patril ženám aj v prednese

Minulý týždeò v stredu sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konalo okresné kolo ženskej súaže v prednese poézie a prózy - Vansovej Lomnièka. Do 52. roèníka sa prihlásilo sedemnás recitátoriek rozdelených do troch hlavných vekových kategórií, no okresná organizácia... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Knižnica ocenila najlepších èitate¾ov

V rámci Týždòa slovenských knižníc Podtatranská knižnica v Poprade už pravidelne oceòuje najlepších èitate¾ov, ktorých pozvala na slávnostné vyhodnotenie minulý týždeò v piatok. Svojich verných èitate¾ov za predchádzajúci rok Podtatranská knižnica v Poprade... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
O Spiši perom po¾skej reportérky

Minulý týždeò v utorok sa v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade konala v rámci Týždòa slovenských knižníc prezentácia knihy po¾skej spisovate¾ky a reportérky Ludwiky W³odek, ktorá napísala knihu o Spiši - „Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza (Štyri... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Polícia pátra

Polícia pátra po 70-roènom Zdenìkovi Kokym z Gánoviec, ktorý je nezvestný od 10. januára. Z. Koky v ranných hodinách odišiel z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto a doposia¾ o sebe nepodal svojim príbuzným žiadnu správu. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doteraz... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Týždeò s mestskou políciou

• MINULÝ týždeò v pondelok krátko po polnoci boli hliadky mestskej polície vyslané do Zariadenia sociálnych služieb na Levoèskej ulici, kde malo dochádza v fyzickému napádaniu osôb. Bolo zistené, že podozrivý muž napadol èlenov svojej rodiny. Svoju úlohu zohral aj alkohol,... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Mozog je najdôležitejší orgán ¾udského tela

Celosvetová kampaò „Týždeò mozgu“ (tohto roku od 11. do 17. marca) sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho èinnos, výkonnos, fungovanie ale aj zlyhávanie. Slovensko sa do týchto aktivít... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Jarné upratovanie v meste Poprad

Mesto Poprad ako každoroène, aj v roku 2019 organizuje na obvyklých miestach jarné upratovanie. Pristavené ve¾koobjemové kontajnery (VOK) sú urèené pre obèanov mesta, nie pre podnikate¾ské subjekty, ktoré sú povinné zbavova sa odpadov zo svojej èinnosti v súlade so zákonom a... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Z interpelácií

Poslanec František Majerský interpeloval v záujme obyvate¾ov Matejoviec, ktorí žiadajú vyriešenie nedostatoèných parkovacích kapacít na Matejovskom námestí, vytvorenie parkovacích miest pre bytový dom Tisa, kde nemajú žiadne parkovacie miesta a obyvatelia blokujú parkovaním... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Poïakovanie

Pri mojej hospitalizácii na chirurgickom oddelení Nemocnice Poprad, ktorú som absolvovala prvýkrát v živote, som bola milo prekvapená prístupom celého personálu k nám, skôr narodeným pacientom. Chcem sa z úprimného srdca poïakova všetkým lekárom oddelenia pod vedením... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Poïakovanie

Ïakujem Vám milí priatelia a známi za Vašu osobnú úèas na poslednej a najažšej ceste života môjho manžela Mariána Sakáèa. Vážime si Vaše kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierni nᚠbô¾ a žia¾. Ïakuje Vám manželka Vierka, deti Marcelka a... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Volebné okrsky pre vo¾by prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 v meste Poprad

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoèní sobotu 16. marca od 7. do 22. hod., prípadné druhé kolo v sobotu 30. marca 2019, v rovnakom èase. V meste Poprad je zriadených 40 volebných okrskov. Volebné okrsky a volebné miestnosti sa nachádzajú: Okrsok è. 1 - MsÚ Poprad,... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Unikátna výstava v Poprade od umelcov z viacerých krajín

V Scherfelovom dome vo Ve¾kej minulý štvrtok slávnostne otvorili výstavu pod názvom Teritórium inšpirácie, na ktorej sú predstavené tri druhy umeleckých diel (keramika, smalt, ma¾ba). Vznikli poèas série sympózií s tematikou „Príroda - múza inšpirácie“ v júni 2018 v... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Krv pre Matúša

Napísali ste nám Darcovstvo krvi má u žiakov i uèite¾ov Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade dlhú tradíciu. Už jedenás rokov dvakrát roène prichádzajú pracovníci transfúznej stanice priamo k nim do „terénu“. Mobilné lôžka sú striedavo v budove... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
Popradské líšky majú v rukách zlatý meèbal

Popradské líšky sa po roènej prestávke opä vrátili do boja o titul. Ich finálovým súperom sa v tejto sezóne stal prekvapujúco Martin, ktorý privítali zverenkyne Ivana Bednára v úvodnom dvojzápase série o zlato na domácom ¾ade cez víkend. Popradské hokejistky v sobotu v... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
HK Poprad

Hokejisti HK Poprad vstúpili do štvrfinálovej série play-off v pondelok úvodným zápasom v Košiciach a dokázali v òom zvíazi 3:2. Druhý zápas sa odohral hneï na druhý deò v utorok po uzávierke vydania novín Poprad opä v Košiciach. Popradèania sa predstavia v dvoch... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
BAM Poprad

Popradské basketbalistky vstúpili do bojov vyraïovacej èasti play- -off ženskej basketbalovej extraligy v sobotu prehrou v Košiciach, kde pod¾ahli domácim Young Angels 47:68. Z kuchyne BAM Poprad prišla neèakaná správa len tesne pred zaèiatkom štvrfinálovej série proti... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new
FK Poprad

Futbalisti FK Poprad odštartovali jarnú èas II. ligy v sobotu v Stropkove proti Tatranu Prešov. Podarilo sa im zvíazi 3:1, prièom po prvom polèase prehrávali 0:1. O obrat v prvom jarnom kole sa z popradskej strany postarali postupne Kamil Zekucia, Stanislav Šesták a Vladimír... ...

2019-03-18 09:09 open_in_new