Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Cyklistické preteky Okolo Slovenska odštartujú z Popradu

62. roèník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska odštartuje vo štvrtok 13. septembra z Popradu. Už dnes popoludní však priaznivci cyklistiky budú môc vidie úèastníkov poèas podveèerného prológu, ktorý je situovaný v okolí centra mesta. V stredu a vo... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Krátko zo športu

• POPRADSKÉ líšky odštartovali nový roèník hokejovej extraligy žien predohrávkou 6. kola na ¾ade Ice Dream Košice. V nede¾u 9. septembra zvíazili vysoko 18:1. • FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže v nede¾u v rámci 6. kola 6. OMV ligy zvíazili doma nad Ve¾kým... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Popradskí orly nestaèili na lídra

Futbalisti FK Poprad odohrali v sobotu veèer v NTC domáci duel 8. kola II. ligy proti aktuálnemu lídrovi tabu¾ky z Komárna. Po dobrom výkone však prehrali 0:2. Zverencov Mareka Petruša zmrazil dvoma gólmi kapitán Komárna Samir Nurkovæ a Popradèania klesli v tabu¾ke na siedme... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Tenis

Mestská tenisová liga družstiev pokraèovala v ostatných dòoch v Poprade ïalším kolom. Družstvo Kvety Strivinský hladkým víazstvom 3:0 nad Pistols potvrdilo stúpajúcu formu a zabezpeèilo si priebežné prvé miesto súaže. Boj o 3. miesto zvládli lepšie v zápase s... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
O nulovú bankovku bol ve¾ký záujem

Približne dvesto ¾udí minulý piatok už pred ôsmou hodinou stálo pred vstupom do Mestskej informaènej kancelárie v Poprade. Èakalo na zaèiatok predaja nulovej eurobankovky s popradským motívom. Popradèanka pani K., ktorá stála v rade ako prvá, povedala: „Prišla som už o... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Do vèerajška bolo možné poda kandidátne listiny

Do polnoci vèerajšieho 11. septembra 2018 mohli kandidáti pre vo¾by do mestského zastupite¾stva a pre vo¾by primátora mesta poda zapisovate¾ke mestskej volebnej komisie v Poprade kandidátne listiny (do vèerajšej uzávierky našich novín nebol celkový poèet ešte známy,... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Vèera oficiálne podal kandidátnu listinu Anton Danko

Vèerajšok bol posledným dòom podania kandidátnych listín pre vo¾by do mestského zastupite¾stva a pre vo¾by primátora mesta. Predpoludním podal zapisovate¾ke mestskej volebnej komisie v Poprade svoju kandidátnu listinu Anton Danko, ktorého na mestský úrad sprevádzala manželka... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Záver Popadského kultúrneho leta

Popradské kultúrne leto (PKL) prinieslo obyvate¾om i návštevníkom mesta spolu 120 predstavení a 1 160 úèinkujúcich. Samospráva opä stavila na tradíciu a dianie letného kultúrneho festivalu rozložila tak, aby štvrtkové veèery v centre mesta patrili divadelným vystúpeniam,... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Školský rok sa zaèal aj na dopravnom ihrisku

Nový školský rok sa zaèal aj na detskom dopravnom ihrisku v areáli Základnej školy s materskou školou na Komenského ulici v Poprade. Žiaci 1. - 4. roèníka zo základných škôl na òom pokraèujú v praktickom výcviku dopravnej výchovy s cie¾om zvyšova svoju bezpeènos v... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Leteckí záchranári

• V pondelok 10. septembra v skorých ranných hodinách bol privolaný záchranársky vrtu¾ník na pomoc do Vysokých Tatier. Pomoc potrebovali dvaja po¾skí horolezci (52 a 32 roèní), ktorí v predošlý deò uviazli v severnej stene Ve¾kej Vidlovej veže a neboli schopní zostúpi... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Letná sezóna v Tatrách sa vydarila

Región Vysoké Tatry sa aj toto leto stal cie¾ovou destináciou pre tisícky dovolenkárov. Tí tradiène objavovali turistické zákutia, spoznávali prírodu, ale využili aj bohatý kultúrny a športový sprievodný program, ktorý im región pripravil. Je možné poveda, že... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Našlo sa telo neznámeho

Policajti z Popradu žiadajú o pomoc pri stotožnení màtveho muža, ktorého našli v nede¾u 2. septembra dopoludnia v lesnom poraste v lokalite Mraznica v k. ú. Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách. Màtvola bola v znaènom štádiu rozkladu. Mužovi sa odhaduje vek 30 až 40 rokov a... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
V TG sú vystavené obrazy z ciest z celého sveta

V Artklube Tatranskej galérie bola minulý štvrtok vernisហvýstavy Daniela + Michal Helienek. Výstava obsahuje „cestovate¾ské“ akvarely a olejoma¾by Slovákov žijúcich v Rakúsku - námorného kapitána Michala a jeho manželky Daniely. Daniela Helienek sa po ukonèení štúdia... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Art Talent Festival vyvrcholil v Poprade

Vo svojej histórii sa Art Talent Festival (ATF) už trikrát realizoval v Taliansku, no tentoraz od 22. do 28. augusta 2018 mal charakter festivalového turné slovenských úèastníkov s úèasou na CIOFF festivale ETNOVYR ¼vov. Boli nimi folklórne súbory Grbarèieta z Bratislavy a... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Týždeò s mestskou políciou

• MINULÝ týždeò v utorok popoludní bola hliadka MsP Poprad privolaná na Ulicu Štefánikovu, kde sa obèan Èeskej republiky snažil z rieky Poprad vytiahnu psa, ktorý tam spadol. Pri záchrane pes 29-roèného muža pohrýzol. Mestskí policajti psa po odchyte umiestnili v útulku.... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Dovolenkárov pribudlo

Zaujalo nás Na Slovensku v prvom polroku dovolenkovalo 2,5 milióna turistov. V medziroènom porovnaní je to nárast o takmer 4 %. Z regiónov dominovali najmä Žilinský, Bratislavský a Prešovský kraj. Samotní Slováci tvorili 61 % celkovej dovolenkovej návštevnosti. K najviac... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Stretli sa mestské kluby

Minulú sobotu 8. septembra 2018 sa uskutoènilo pod záštitou Klubu Popradèanov stretnutie mestských klubov v „Átriu“ ZŠ s MŠ Dostojevského 25 v Poprade. Stretnutie klubov prišiel pozdravi aj primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. Výborná atmosféra, na ktorej si klubisti... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Svetový deò prvej pomoci

Roène vo svete vyhasne následkom dopravných nehôd 1,25 milióna životov. Na Slovensku minulý rok na cestách zahynulo 250 ¾udí, 1 127 ich bolo ažko a 5 757 ¾ahko zranených. Mnohým z nehôd sa dalo zabráni, mnohým ¾uïom staèilo vèas poda prvú pomoc. Poskytnú by ju mal... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Volebná kampaò 2018

Redakcia novín POPRAD ponúka poèas volebnej kampane výhodné ceny inzercie. Desiateho novembra 2018 pristúpia obèania SR k volebných schránkam pri vo¾bách do orgánov samosprávy obcí. Aj prostredníctvom novín POPRAD môžu kandidáti oslovi svojich volièov a poskytnú im... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Baov týždeò vo Svite

Dali ste nám vedie Tento týždeò sa vo Svite nesie v znamení osláv 120. výroèia zakladate¾a mesta Svit Jána Antonína Bau a 80. výroèia vzniku odborného vzdelávania vo Svite, ktoré by práve bez jeho zásluh v meste možno ani neexistovalo. Baov týždeò sa zaèal v... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new
Podtatranskí Alexandrovci v Po¾sku

Po nieko¾kých neúspešných vybavovaniach vystúpenia speváckej skupiny Podtatranskí Alexandrovci v po¾skom družobnom meste Svitu - Knurow sa to koneène podarilo. Stalo sa tak vïaka viac ako 20-roèným dlhodobým známostiam, až rodinným stretnutiam Jozefa Dluhého, ktorý požiadal... ...

2018-09-17 21:09 open_in_new