Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Ako prvé infocentrum na Slovensku zaviedli chatbot

Mestská informaèná kancelária (MIK) Poprad prišla v minulých dòoch s nieko¾kými novinkami. Ako prvé infocentrum na Slovensku zaviedla na svojej webstránke tzv. chatbot, vytvorila novú bezplatnú skladanú mapu turistických atrakcií mesta, aktualizovala bedeker – sprievodcu mestom... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
O prehliadku kostola a výstup na vežu je ve¾ký záujem

Mestská informaèná kancelária v Poprade od mája poskytuje aj možnos výstupu na vežu Kostola sv. Egídia. O sprevádzané prehliadky je ve¾ký záujem. Záujemcovia si môžu vybra prehliadku Námestia sv. Egídia a rovnomenného kostola, Spišskej Soboty, Kvetnice, ale tiež... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Letná sezóna vo Vysokých Tatrách prekonala návštevnos z roku 2018

Región Vysoké Tatry sa aj toto leto stal cie¾ovou destináciou pre tisícky dovolenkárov. Letné prázdniny sa oficiálne skonèili, ale turistická sezóna v Tatrách pokraèuje aj nasledujúcimi mesiacmi. Región Vysoké Tatry sa až pre stovky tisíc návštevníkov stal cie¾ovou... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Týždeò s mestskou políciou

V POSLEDNÝ augustový pondelok predpoludním požiadal Mestskú políciu v Poprade o pomoc poštový doruèovate¾, ktorého na ulici Schmoerovej ohrozoval vo¾ne pustený pes. Hliadka MsP zistila majite¾ku, ktorá sa následne dostavila na miesto a psa si odchytila. Za porušenie ustanovení... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
V Strážach otvorili materskú školu Centra pre rodinu

V mestskej èasti Stráže je od zaèiatku nového školského roka o nieèo rušnejšie. Do tejto èasti Popradu sa z Tajovského ulice presahovala Materská škola Centra pre rodinu v Poprade. Dôvodom bolo skonèenie nájmu. Zaèiatkom júla zaèali kompletnú rekonštrukciu budovy, ktorá... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Strata brata ju bolí stále rovnako

Smutné udalosti z augusta 1968 si rok èo rok pripomínajú tí, ktorí nezabudli. Pri pamätníku Jozefa Bonka sa opä stretli v stredu 21. augusta 2019. Pred 51 rokmi nešastne zasiahla gu¾ka vtedy iba 19-roèného Jozefa Bonka - jedinej obete invázie vojsk Varšavskej zmluvy v... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Výstup na Zámèisko s bohatým programom

Deò 25. august je vyhlásený ako pamätný deò Popradu. Klub Popradèanov tak ako minulý rok, kedy sa uskutoènil nultý roèník, zorganizoval v sobotu 24. augusta prvý roèník výstupu na Zámèisko v Kvetnici ako spoloèensko- -športovú akciu. Plánuje ho každoroène opakova. Za... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Pomôžte Martinkovi!

Dali ste nám vedie Napísala nám mamièka dvojroèného Martinka P. z Hranovnice, ktorý sa narodil predèasne a následkom toho má detskú mozgovú obrnu. Zatia¾ nesedí, neplazí sa, nechodí, nerozpráva. O svoj život bojoval od samého zaèiatku, lebo sa narodil s hmotnosou iba... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Biografický slovník osobností mesta Poprad

V auguste sme si pripomenuli: 290 rokov od narodenia prírodovedca, geológa, mineralóga, kòaza a historika Samuela AUGUSTÍNIHO AB HORTIS, ml. (*26. 8. 1729 Ve¾ká Lomnica – †10. 4. 1792 Spišská Sobota –pod¾a Slovenského biografického slovníka), (Révaiho ve¾ký lexikón... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Osobnos, ktorá pôsobila v Poprade

Dali ste nám vedie Autor Martin Lacko vydal skladaèku pod názvom Štefan Mnohe¾ (1876 – 1944) – kòaz – národovec – muèeník. Do redakcie ju priniesla ¼udmila Hrehorèáková z Miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade, pretože Š. Mnohe¾ pôsobil aj v Poprade. Okrem... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Vystavuje významný umelec èesko-slovenskej výtvarnej scény

V Tatranskej galérii otvorili minulý piatok výstavu Eduarda Ovèáèeka (1933) Expozícia univerza. Výstava predstavuje predstaví tvorbu jednej z významných osobností èesko- slovenskej umeleckej scény a vznikla na základe spolupráce Tatranskej galérie s Galériou výtvarného umenia... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Nominácie môže poda aj verejnos

Prešovská župa aj v tomto roku ocení významné osobnosti èi kolektívy regiónu. Stane sa tak v rámci ude¾ovania najvyššieho krajského ocenenia – Ceny Prešovského samosprávneho kraja. Cena Prešovského samosprávneho kraja je ude¾ovaná obèanom Slovenskej republiky, ako aj... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Odmalièka chcel hra na husliach, dnes je z neho svetoznámy umelec

Filip Janèík je mladý, úspešný hus¾ový virtuóz, talent, ktorý pochádza zo Šuòavy a je známy v mnohých svetových metropolách. V rámci Popradského kultúrneho leta sa v piatok podveèer predstavil v Dome kultúry energickým vystúpením plným svetiel a známych melódií. ... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Ak môžete, darujte krv

Potreba krvi je ve¾ká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek èervených krviniek sa každoroène spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ¾udia podstupujúci operácie, pacienti lieèiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Dopravné èipové karty budú v septembri zadarmo

Získanie bezkontaktnej èipovej karty na prímestskú autobusovú dopravu v Prešovskom kraji bude poèas celého septembra zadarmo. Samospráva chce motivova cestujúcich, aby namiesto hotovosti používali dopravné èipové karty. Zrýchli cestovanie v prímestskej autobusovej doprave... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Skvalitnenie domácej starostlivosti v Poprade

Požièiavanie zdravotných pomôcok od neziskovej organizácie Léthé n.o. pre klientov v domácom prostredí trvá už 15 rokov. Stovky obyvate¾ov mesta Poprad a PSK, využili tieto služby a mohli v domácom prostredí preži ažké chvíle pri prekonávaní zdravotných problémov.... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Krajskí policajti na facebooku

V PRVÝ školský deò spustilo Krajské riadite¾stvo policajného zboru v Prešove svoju vlastnú stránku na Facebooku. Pridalo sa tak k už šiestim krajským riadite¾stvám a dvom prezidiálnym stránkam. Policajný zbor má tak po dnešku celkovo devä stránok na Facebooku a jeden... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Obohatili sa o skúsenosti

Pod Tatrami strávila dni od 23. augusta do 1. septembra skupina 50 slovenských a ukrajinských úèastníkov projektu zameraného na vzdelávanie pracovníkov s mládežou, ktorý pripravilo OZ Apolon. V rámci programu zavítali minulú stredu aj na Mestský úrad v Poprade, kde ich vedúca... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Kto vyhral knihu

Knihu Do neba ma nevezmú popradskej autorky Gréty Fábryovej vyhráva Magdaléna Cigalová z Ul. MPȼ v Poprade. Výherkyòa si ju môže vyzdvihnú v redakcii novín Poprad, Podtatranská ulica 149/7, Poprad (sídlisko Západ) v pracovné dni do 15. hod.

...
2019-09-08 19:45 open_in_new
Tancovali so srdcom pre Uškové deti

Námestie sv. Egídia sa v sobotu hemžilo množstvom dospelých a detí. Prišli na V. roèník podujatia Poprad tancuje s nepoèujúcimi a ¾uïmi so špeciálnymi potrebami. Každý rok sa orientuje na niektorú so skupín zdravotne hendikepovaných – tohto roku to boli Uškové deti, teda... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new
Na Primátorskej desiatke padol rekord

Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka v Poprade už tradiène uzavreli ob¾úbenú bežeckú sériu Tatry v pohybe Prestige Tour. 5. roèník, ktorý opä spojil Poprad, Svit a Spišskú Teplicu, prilákal v nede¾u stovky bežcov a nordic walkerov z ôsmich krajín. Rozhodovalo... ...

2019-09-08 19:45 open_in_new