Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

FK Poprad otestoval v príprave ïalších hráèov

Popradskí futbalisti sa už pomaly zohrávajú a dolaïujú formu, i keï stále je ešte priestor aj na doplnenie kádra pred zaèiatkom nového roèníka II. ligy. Minulý týždeò v stredu odohrali štvrtý zo série prípravných zápasov v NTC proti prvoligovému tímu MFK Zemplín... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
LAJOŠOVÁ MAJSTERKOU

Central karate klub Poprad zavàšil súažnú sezónu poslednou súažou v júni v Košiciach - Majstrovstvami Slovenskej republiky v goju ryu. Centralisti si vybojovali 6 medailí, z toho 1 zlatú, 3 strieborné a 2 bronzové. V športovom zápase kumite sa v kategórii kumite dievèatá... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Hokejisti vymenili korèule za kopaèky

Hokejisti HK Poprad vymenili v letnej príprave korèule za kopaèky. Majú za sebou dva prípravné zápasy, v ktorých predviedli svoje futbalové schopnosti. Po triumfe 3:2 v Spišskej Teplici nad miestnymi „Lobdovými diablami“ ich minulý týždeò v stredu vyškolili v Tatranskej Lomnici... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Leto v chládku pri bowlingu

Minulý týždeò v stredu si dali stretnutie priaznivci zábavného bowlingu poèas 1. kola turnaja Leto v chládku 2018 (Nielen 10 je Strike) v herni Citybowling Poprad. Turnaj sa odohral v dvoch rundách za úèasti 31 hráèov. Výkony viacerých hráèov boli vysoké a najviac sa darilo... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Ander z Košíc je na scéne už 49 rokov

V rámci Popradského kultúrneho leta sa od minulého štvrtka do nedele konali Dni humoru 2018, ktoré v nede¾u popoludní vyvrcholili na javisku v medzikostolí vystúpením skupiny Traja z raja (Peter Gedeon, ¼ubomír Juhás a Štefan Pálfi). Spevom a tancom vypåòali priestor, kým na... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
V záhradkách dozrieva bohatá úroda

Ako rýchlo ubehol èas, už je za nami polrok a v záhradách máme už po prvých zberoch úrody - skorej zeleniny, šalátov, špenátu, hrachu, skleníkových odrôd paradajok a paprík, jahôd, ríbezlí, ale aj èerešní. A aj pod Vysokými tatrami dozrievajú skoré marhule a broskyne. ... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
V sobotu bude Benátska noc

V sobotu 14. júla sa Štrbské pleso po výnimoèný jubilejný piatykrát premení na malé Benátky. Èlnky na hladine Štrbského plesa sa budú hojda v rytmoch talianskych tónov. Tóny harfy, živé zrkadlové sochy, chodú¾ové divadlo Harlequins vytvoria pastvu pre uši aj oèi.... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Rekordná úèas na E¼RE

Festival ¾udových remesiel a kultúry E¼RO s medzinárodnou úèasou zatvoril svoje brány v nede¾u 8. júla. Remeslá pritiahli viac ako 65-tisíc návštevníkov. Po 28-krát sa v historických uliciach Kežmarku predvádzali remeselníci zo všetkých kútov Slovenska a ôsmich... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Nové dopravné spojenia prispejú k zlepšeniu cestovného ruchu

Pracovné rokovanie predstavite¾ov Malopo¾ského vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoènilo v utorok minulý týždeò v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Hlavnými témami bol rozvoj dopravy a cestovného ruchu, najmä nové dopravné spojenia medzi slovenskou a... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Výsledky ukážu stav imunity populácie voèi niektorým chorobám

V minulých dòoch sa zaèala realizácia Imunologického preh¾adu (IP) 2018, ktorý zabezpeèuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Cie¾om je zisti stav imunity populácie Slovenska voèi šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B a C.... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Pracujúci dôchodcovia s odvodovou ú¾avou

Od 1. júla 2018 si môžu pracujúci dôchodcovia urèi jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej èinnosti, pri ktorej chcú využi odvodovú ú¾avu, èiže neplati poistné na sociálne poistenie. Podmienkou je, že príjem z tejto dohody nepresiahne mesaène, resp.... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Uviaznutí horolezci

Poèas sviatoèného dòa vo štvrtok 5. júla boli leteckí záchranári z Popradu požiadaní o súèinnos pri záchrannej akcii najskôr uviaznutého Poliaka, ktorý pri zostupe z Prostredného hrotu netrafil zostupovú cestu, uviazol a nedokázal pokraèova ïalej samostatne. ... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Struène

• KOMUNÁLNE vo¾by budú 10. novembra 2018. Vo¾ba je jednokolová. Za poslancov zastupite¾stva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Nevesta nám nechce da vnúèatá

Otázka z mediaènej poradne „Syn sa s manželkou rozviedol pred štyrmi rokmi a odvtedy sme nevideli naše vnúèatá, teda okrem pár náhodných stretnutí v meste. Predtým sme im pomáhali s výchovou, mali sme dobré vzahy, vzali si vnuèky na dovolenku k moru. A dnes nám ich... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Nenechávajte cenné veci na sedadlách svojho auta

Poèas popoludnia 5. júla došlo na parkovisku pri jednom z hotelov vo Vrbove ku krádeži tašky ponechanej na zadnom sedadle vozidla Ford Mondeo. Turisti z Èiech mali vozidlo riadne uzamknuté, avšak doposia¾ neznámy páchate¾ rozbil zadné okno a odcudzil odtia¾ tašku, v ktorej sa... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Vznikne katalóg výrobcov jedineèných miestnych produktov

Júnové otvorenie letnej turistickej sezóny v Poprade spojené s medzinárodným farmárskym festivalom Farm Fest sa stretlo s výborným ohlasom. Osadenie do starobylého centra Spišskej Soboty sa ukázalo ako prospešné a nanajvýš vhodné - veï táto mestská èas bola už od dávnej... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Detská univerzita opä otvorila svoje dvere

Spoloèný projekt mesta Poprad, OZ Apolon, Univerzity Mateja Bela, základných škôl mesta Poprad a súkromnej školy Life Academy - Detská univerzita Poprad - opä otvoril svoje dvere. „V tomto roku sa budeme ve¾a venova kultúre - keïže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Vypalièkované Tatry v knižnici

V stredu veèer bola v Podtatranskej knižnici na sídlisku Západ vernisហvýstavy Klubu palièkovanej èipky Spiš a tiež výstava Heleny Suchej Sojákovej (na foto) „Kresby - grafiky.“ Autorka grafickej èasti výstavy Helena Suchá sa na nej podie¾ala retro èasou (70-80-te roky... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Vieme poskytnú prvú pomoc na cestách?

V tomto týždni až do 13. júla 2018 môžete na slovenských cestách stretnú dobrovo¾níkov Slovenského Èerveného kríža. V rámci dlhoroènej spolupráce s Policajným zborom SR budú preverova praktické zruènosti a vedomosti vodièov z oblasti poskytovania prvej pomoci. Nebude... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Nelegálne prevádzkovanie hazardu sa nevypláca

Finanèná správa zasahovala na celom Slovensku proti nelegálnemu hazardu. Poèas kontrolnej akcie skontrolovala približne 100 prevádzok. Výsledkom je 75 zapeèatených herných prístrojov priamo v prevádzkach, 5 rôznych typov kvízomatov zaistených na expertízu a zhabané úètovné... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new
Trhy v novom priestore

Tohtoroèný 51. roèník Spišských výstavných trhov sa bude kona od 13. do 15. júla v Spišskej Novej Vsi, tentoraz na novom mieste - prvýkrát v interiéroch a exteriéroch OC Madaras. Vstup je zadarmo, otvorené bude denne od 9. do 20. hod., v nede¾u od 9. do 16. hod. Pod mottom... ...

2018-07-16 09:33 open_in_new