Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Ocenili osobnosti Spišskej Soboty

Dali ste nám vedie Posledný februárový piatok sa divadelná sála v Spišskej Sobote zaplnila èlenmi Klubu Sobotèanov, aby spoloène bilancovali rok 2017, podujatia Klubu a v neposlednom rade, aby ocenili osobnosti Spišskej Soboty. „Sú medzi nami ¾udia, ktorí sa vymykajú... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Majstrovstva SR roztancovali Arénu

V sobotu 3. marca sa vo viacúèelovej hale Aréna v Poprade uskutoènilo špièkové podujatie v taneènom športe. Pohybovo nadané páry bojovali o titul na Majstrovstvách Slovenskej republiky v latinsko-amerických tancoch. Zúèastnilo sa na nich viac ako 260 taneèníkov. Majstrovstvá SR... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Svetový deò oblièiek zameraný hlavne na ženy

Svetový deò oblièiek 2018, ktorým je druhý marcový štvrtok, tohto roku pripadajúci na zajtra 8. marca, upozoròuje na typicky ženské riziká ochorenia oblièiek. Hlavným rozdielom sú zápaly moèového mechúra, na ktoré trpia ženy ove¾a èastejšie ako muži. Odborníci... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
TATRANimovanie pre malých i ve¾kých

V prvých dòoch jarných prázdnin sa v kine Tatran konal trojdòový festival animovanej tvorby pre všetky vekové kategórie. Festival dostal symbolický názov zložený z dvoch slov - Tatran a animovanie, teda TATRANimovanie. Podujatie zorganizovalo kino Tatran v spolupráci s... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Týždeò slovenských knižníc

Aj v Podtatranskej knižnici v Poprade prebieha od 5. do 11. marca Týždeò slovenských knižníc. Poèas celého týždòa je pre záujemcov možný bezplatný zápis do knižnice a tiež èitate¾om odpustia poplatky za upomienky. Dnes 7. marca o 10. hod. sú v knižnici v Spišskej Sobote... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Aktívni seniori

Napísali ste nám Minulý rok koncom júna bolo slávnostne otvorené Denné centrum seniorov (DCS) Juh, na Ulici Ludvíka Svobodu. Jeho doèasným povereným predsedom sa stal Ján Surmík a po nieko¾kých úspešných mesiacoch pod jeho vedením sa minulý týždeò v pondelok konala I.... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
V útulku sa zíde pomoc

Mestský útulok v Poprade potrebuje v týchto dòoch pomoc dobrých ¾udí, ktorým nie je ¾ahostajný osud opustených psíkov v tuhých mrazoch. „Na sociálnych sieach sme zverejnili prosbu, aby nám ¾udia darovali deky, koberce, paplóny, pretože sa to musí èasto meni a už nám... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Zajtra si pripomíname Medzinárodný deò žien

Medzinárodný deò žien má by dòom, poèas ktorého sa oceòujú výsledky žien v rôznych oblastiach života. Dòom, keï sa oslavuje minulos, prítomnos i budúcnos ženskej èasti populácie na svete. OSN vyhlásila MDŽ za oficiálny sviatok v roku 1977 a vyzvala každú... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Zaujalo nás

Na Slovensku si spotrebitelia v januári 2018 priplatili za potraviny a nealkoholické nápoje medziroène viac o 6,8%. Jedná sa tak o najvýraznejšie zdražovanie v rámci celej EÚ, a to už tretí mesiac po sebe. Najviac si pritom Slováci priplácajú za vajcia a maslo. Naopak, aj v... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
BAM Poprad

Basketbalistky BAM Poprad mali aj v ïalšom zápase nadstavbovej skupiny 1-4 blízko k obrovskému prekvapeniu. Podobne ako pred dvoma týždòami v Ružomberku, aj túto sobotu v Piešanoch vyhrali Popradèanky šokujúco prvý polèas 27:26 a len zbabraná tretia štvrtina ich pripravila... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Poprad víazom curlingovej ligy

Popradèania získali ôsmy domáci titul a vybojovali si právo reprezentova Slovensko na tohtoroèných majstrovstvách Európy v estónskom Talline. Curling Club Poprad, v súrodeneckej zostave - Pavol, František, Tomᚠa Peter Pitoòákovci (na foto) zvíazil vo finále play-off... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Výtvarná súaž Nakresli rallye

V posledný májový víkend (25. - 26. 5.) sa v Poprade a jeho okolí uskutoèní 45. roèník medzinárodnej automobilovej súaže Rallye Tatry. Súaž je zaradená do seriálu majstrovstiev Slovenska v rally, do Slovenského rally pohára a do Tatransko- Valašského pohára. Hlavný... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
FK Poprad

Popradskí futbalisti si museli na úvod jarnej èasti II. ligy po nároènej zimnej príprave poèka. Po odloženom 18. kole odštartujú ïalšiu etapu aktuálnej sezóny v sobotu 10. marca o 14.30 hod. v Liptovskom Mikuláši. Popradèania sa však už chystajú aj na atraktívne... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Krátko zo športu

• BASKETBALISTI BK Iskra Svit v sobotu zvíazili v rámci 33. kola SBL na domácej palubovke nad Handlovou 89:58 a tri kolá pred koncom základnej èasti sídlia na piatom mieste. Dnes cestujú zverenci Michala Madzina do Žiliny, doma sa predstavia v predposlednom kole v sobotu 10. marca o... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Popradská hokejová liga

Minulý týždeò v piatok sa v Popradskej hokejovej lige rozhodovalo o celkovom poradí roèníka 2017/2018. Víazom Popradskej hokejovej ligy v roèníku 2017/2018 sa stalo družstvo HK Blue Tigers, strieborná prieèka patrí tímu HK Vulkán a tretie miesto obsadilo mužstvo HC Elite... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Obyvatelia verzus architekti

Do redakcie sme dostali e-mail od Františka Barillu, obyvate¾a jednej z bytoviek na Popradskom nábreží, ktorý pred dvoma mesiacmi spustil petíciu proti výstavbe apartmánového domu Eden pri rieke Poprad, ved¾a bytového domu Meander. Situácia medzitým postúpila a na nové... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Na náhradné bývanie si poèkajú v kine Máj

Situácia sa po požiari na Staniènej ulici v Matejovciach v posledných dòoch uplynulého týždòa vyhrotila. Svoj postoj vyjadrili nespokojní rodièia detí navštevujúcich miestnu základnú školu, kde boli obèania postihnutí mimoriadnou situáciou doèasne presahovaní. Ohrozený... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
HK Poprad poèas derby odštartoval milú tradíciu

Popradskí hokejisti odohrali poèas uplynulého týždòa tri zápasy Tipsportligy. Vo všetkých dokázali zvíazi. Hneï v prvom zápase, v strede týždòa proti Košiciam spustili predstavitelia HK Poprad zaujímavú tradíciu. Pod strechu zimného štadióna vyvesili prvú trojicu... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Struène

• OKRESNÝ úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav a mesto Poprad zvolávajú v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Ve¾ká zhromaždenie úèastníkov pozemkových úprav v k.ú.... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Štatistika návštevnosti MIK Poprad

Mestská informaèná kancelária v Poprade bilancovala uplynulý rok 2017. V danom období vybavila takmer 38 tisíc klientov. Najviac návštevníkov zaznamenala MIK Poprad už tradiène v letnom období poèas mesiacov júl a august. Celkový poèet návštevníkov oproti roku 2016... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new
Základnými piliermi zdravia sú: strava, pozitívna myse¾, pohyb, spánok, pitný režim

Zdravý životný štýl zaèína zaujíma stále viac ¾udí. Nie každý však vie ako cvièi, èo jes, aby sa nám jedlo stalo liekom a aby sme prirodzenou cestou dosiahli a udržali si ideálnu váhu. Všetko o zdravom živote sa dalo dozvedie na seminári, ktorý sa konal v sobotu v... ...

2018-03-14 19:30 open_in_new