Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Dobré skutky je potrebné odmeni aspoò tichou spomienkou

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, èlenovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov a Slovenského Èerveného kríža v Spišskej Sobote si koncom uplynulého roka uctili pamiatku MUDr. Augustína Szásza pri príležitosti 70. výroèia jeho úmrtia. Na sobotskom cintoríne položili... ...

dnes 08:39 open_in_new
Oslavy Silvestra a Nového roka

Mestská polícia opätovne dohliadala zvýšeným poètom hliadok poèas osláv Silvestra a Nového roka na verejný poriadok, s dôrazom na Námestie Sv. Egídia, ako aj na ostatné mestské èasti. Mestskí policajti už poèas dòa riešili nieko¾ko prípadov vybuchujúcich petárd a... ...

dnes 08:39 open_in_new
Týždeò s mestskou políciou

• V STREDU 3. januára veèer obyvate¾ka bytového domu na ulici Murgašovej upozornila mestskú políciu na skutoènos, že vodiè vozidla s ukrajinským evidenèným èíslom sa pokúša násilným spôsobom zloži z kolesa blokovacie zariadenie, ktoré tam umiestnila hliadka MsP Poprad.... ...

dnes 08:39 open_in_new
Zaèína sa Tatry Ice Master

¼adová krása už má svoje miesto, od 12. do 14. januára 2018 ním bude Hrebienok, a to vïaka 6. roèníku už tradièného podujatia TATRY ICE MASTER. Poèas troch dní ¾adoví sochári z desiatich krajín vdýchnu život 50-tim tonám ¾adu a premenia ich na 40 unikátnych ¾adových... ...

dnes 08:39 open_in_new
Sviatky v Tatrách boli rušné aj tragické

Uplynulé sviatky boli vo Vysokých Tatrách mimoriadne rušné. Už v Prvý sviatok vianoèný leteckí záchranári z Popradu a Horská záchranná služba zasahovali a pomáhali viacerým zraneným. Najprv snowboardistke z Lomnického sedla, ktorá si pri približne 300 metrovom páde... ...

dnes 08:39 open_in_new
Aktivity Klubu Popradèanov narastajú

Decembrovú výroènú èlenskú schôdzu Klubu Popradèanov otvorila a viedla predsedníèka KP Júlia Watter Domaratzká. Uskutoènila sa za prítomnosti hostí primátora mesta Jozefa Švagerka, ktorý zastupoval aj Klub Velièanov a Mareka Dragošeka, predsedu Klubu Matejovèanov. ... ...

dnes 08:39 open_in_new
Obyvatelia bloku Ondava dali nieko¾ko podnetov

Na decembrovom zasadaní volebného obvodu è. 2 (sídliská Juh a Kvetnica), ktoré viedol predseda VO Peter Brenišin, poslanci prediskutovali vybavené písomné podnety obèanov. Poslankyòa Alena Madzinová informovala o mailom zaslanom podnete anonymného obèana k rekonštrukcii neznámej... ...

dnes 08:39 open_in_new
Z interpelácií

Poslankyòa Anna Schlosserová interpelovala k zmluve o zabezpeèení údržbárskych služieb vianoènej výzdoby, preèo bola ukonèená a zakrátko opä podpísaná s tou istou firmou. Takisto predniesla otázku, aké dôvody vedú vedenie mesta k uzatváraniu zmlúv s konkrétnymi... ...

dnes 08:39 open_in_new
Pozvánky

• Dnes 10. januára vystúpi v Dome kultúry v Poprade skupina Šèamba. K vstupenke dostanú úèastníci CD. Vstupné je 10 eur. • V Poprade prebieha po štvrtýkrát Tatras Talent Cup - multižánrový festival detí a mládeže v umeleckej tvorivosti vo veku od 6 do 26 rokov. Súažný... ...

dnes 08:39 open_in_new
Ve¾ký detský èin malých tretiakov

Dali ste nám vedie Vianoce sú predovšetkým èasom, ktorý sa všetci snažíme strávi doma, v rodinnom kruhu. Nie vždy sa to ale dá. Najväèšiu rados z Vianoc majú deti. Nie všetky ich však mohli strávi bezstarostne doma. Niektoré deti strávili Štedrý veèer v... ...

dnes 08:39 open_in_new
Projekt o poznávaní tradícií

Materská škola Poprad - Ve¾ká sa snaží u detí prehåbi poznávanie tradiènej ¾udovej kultúry. Ambíciou je poda deom komplexný obraz o ¾udových tradíciách, piesòach a tancoch. Deti majú možnos v roènom kolobehu ¾udových tradícií uplatni ¾udovú slovesnos,... ...

dnes 08:39 open_in_new
H¾adá sa tisíc statoèných

Je vaše auto na zozname vozidiel s manipulovaným emisným softvérom? Neviete sa zmieri s tým, že európski majitelia týchto áut sa zatia¾ nedoèkali odškodnenia, hoci naopak americkí majitelia áut kompenzovaní boli? Ak ste svoje auto kúpili v období od 1. Januára 2009 do 18.... ...

dnes 08:39 open_in_new
Teplo ako na jar

Trojkrá¾ová zima tohto roku neprišla. Naopak, namiesto mrazov boli teploty nezvyèajne vysoko nad nulou. V Poprade dokonca v sobotu 6. januára padol dlhodobý rekord (od roku 1951), keï dosiahla najvyššia teplota vzduchu 10,2°C. Naposledy bola 6. januára 7,4°C v roku 2001. Je to... ...

dnes 08:39 open_in_new
Primátor prijal úspešného cyklistu

V závere minulého roka prijal v obradnej sieni mesta Poprad primátor Jozef Švagerko mladého nádejného cyklistu z Popradu Adriána Babièa, ktorý bol v lete súèasou historicky najúspešnejšej slovenskej výpravy na 23. Letnej Deaflympiáde v tureckom Samsune. Získal tri medaily.... ...

dnes 08:39 open_in_new
Ozvena zahrá Starého za¾úbenca

Divadelný súbor Ozvena z Popradu - Stráží uvedie v sobotu 13. januára o 18. hod. na radnici v Strážach obnovenú premiéru hry Starý za¾úbenec. Ako uviedol režisér Rudolf Kubus, túto veselohru Janka Chalupku už mali zaradenú vo svojom divadelnom repertoári pred pätnástimi... ...

dnes 08:39 open_in_new
Našli sme sa

Napísali ste nám H¾adanie s úspešným zavàšením. Aj takto by sa dal charakterizova v minulom roku vznik klubu v Poprade v rámci Slovensko-ruskej spoloènosti. Na zaèiatku bolo prekonanie prahu konzumného èítania spravodajstiev o udalostiach za našou východnou hranicou a... ...

dnes 08:39 open_in_new
Iskra Svit

Basketbalisti BK Iskra Svit odohrali poèas medzisviatoèného obdobia pä zápasov extraligy SBL. Vo štvrtok 21. decembra pod¾ahli domácim Leviciam 71:79, v stredu 27. decembra zvíazili v Prievidzi 68:67, v sobotu 30. decembra pod¾ahli v Bratislave Interu 87:107, nový rok... ...

dnes 08:39 open_in_new
Športovec PSK 2017

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2017. Ocenených jednotlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli v tomto roku najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia na základe urèených kritérií. Už tradiène budú ocenené... ...

dnes 08:39 open_in_new
Kamzíci v nede¾u ukonèili bodové sviatoèné hody

Poèas sviatoèného obdobia odohrali popradskí hokejisti osem zápasov v Tipsport lige, v ktorých zaznamenali šes víazstiev a dve tesné prehry. Bez bodu ostali len v poslednom dueli v nede¾u na domácom ¾ade proti Nitre. Pre diváka atraktívny bol sviatoèný zápas s Košicami v... ...

dnes 08:39 open_in_new
FK Poprad hlási novinky

Futbalisti FK Poprad si v èase sviatkov užívali zaslúžené vo¾no. Od štvrtka 4. januára však už naplno zarezávajú v zimnej príprave na jarnú èas sezóny II. ligy. Hneï na prvom tréningu sa pod¾a oficiálneho webu FK Poprad hlásila prvá posila, 30-roèný univerzál... ...

dnes 08:39 open_in_new
Aj ¾udia bez domova zažili pekné Vianoce

Primátor mesta Poprad už po 15. krát podával štedroveèerné, ale aj silvestrovské menu. Sociálni pracovníci oslovili sponzorov, ktorí nezištne a dá sa poveda, tradiène pomohli. Jedáleò Centra sociálnych služieb v Poprade na Baníckej ulici, ktorej vedenie so zamestnancami... ...

dnes 08:39 open_in_new