Aktualne Spravy

Noviny-Poprad

Poškodili kultúrnu pamiatku

Dvaja Popradèania (23 a 24 r.) pravdepodobne z nedostatku informácií o závažnosti svojho konania poškodili a znehodnotili jednu z národných kultúrnych pamiatok. Neznalos zákona neospravedlòuje a tak ich vyšetrovate¾ Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Poprade obvinil zo... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Polícia pátra

Na 42-roèného Vladimíra Rákoczyho z Popradu vydal Okresný súd Košice I príkaz na zatknutie pre zloèin úverového podvodu. Menovaný sa v mieste bydliska nezdržiava a jeho pobyt nie je známy. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposia¾ menovaného nepodarilo vypátra. ... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Šarišanci priniesli zážitok z ¾udovej hudby

V divadelnej sále Domu kultúry vystúpili minulú nede¾u Šarišanci. V Poprade zaèala táto ¾udová skupina svoju koncertnú tour pri príležitosti vydania nového albumu s názvom “SO SRDCOM Šarišského temperamentu”. Na koncerte odzneli najznámejšie šarišské, rusínske,... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Bubnovaèka roka

Aj tento rok sa na Slovensku pripravuje NAJVÄȊIA BUBNOVAÈKA ROKA, ktorá má symbolicky upozorni na dôležitos ochrany detí pred násilím a otvori v spoloènosti TÉMU VÈASNEJ PREVENCIE. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie poèu“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Futbalistom posledný zápas jesene nevyšiel

Futbalisti FK Poprad odohrali v sobotu posledný zápas jesene v rámci 17. kola II. ligy proti Podbrezovej (na foto). Tá si z Popradu odniesla plný bodový zisk po víazstve 2:1 a vrátila „orlom“ domácu prehru 0:3 z 2. kola súaže. V prvom polèase góly nepadali, o všetkom sa... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Kamzíci v reprezentáciách

Uplynulý týždeò sa niesol v znamení reprezentaèných akcií národných hokejových výberov. V mládežníckych kategóriách nechýbali ani Popradèania. Pre víkendový Turnaj 4 krajín v Piešanoch nominoval reprezentaèný tréner SR U20 Róbert Petrovický trio „kamzíkov“ –... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Krátko zo športu

POPRADSKÝ hokejový útoèník Marek Zagrapan sa ocitol v hlasovaní o Zlatú prilbu mesiaca október v hokejovej Tipsport Lige za najkrajší gól. Medzi TOP 5 gólov októbra bol zaradený jeho presný zásah z 53. minúty zápasu medzi Popradom a Michalovcami. Fanúšikovia môžu o... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
VK Junior 2012 Poprad

Volejbalisti VK Junior 2012 Poprad odohrali v sobotu 9. novembra 5. kolo 1. ligy mužov sk. Východ. Na domácej palubovke privítali v dvojzápase Svidník a v oboch prípadoch prehrali 0:3. V sobotu 16. novembra sa zverenci hrajúceho trénera Andreja Vojèíka predstavia v dvojzápase 6.... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Z kuchyne BAM Poprad

Popradské basketbalistky, ktoré sídlia po šiestich zápasoch v tabu¾ke 1. ligy žien a junioriek na 4. mieste, mali cez víkend vo¾no. Najbližšie sa predstavia až v sobotu 23. novembra na pôde BK EILAT PU Prešov a v nede¾u 24. novembra v Košiciach proti Young Angels U19. Kadetky:... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Nežná revolúcia v Poprade

Okrem mesta Poprad v spolupráci s Tatranskou galériou (viï plagát) zorganizovali podujatia k 30. výroèiu Nežnej revolúcie aj ïalšie inštitúcie v meste. Podtatranská knižnica v Poprade pripravila na dnes, t. j. v stredu 13. novembra o 16.30 hod. stretnutie s bývalým primátorom... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Odhalenie pamätnej tabule

Svetové združenie bývalých politických väzòov v spolupráci s mestom Poprad a Rímskokatolíckou farnosou v Poprade usporiada pri príležitosti 30. výroèia 17. novembra 1989 odhalenie pamätnej tabule Antonovi Maèugovi a saleziánovi Alojzovi Žemlovi. Slávnos sa uskutoèní vo... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Projekt Koridor nám pripomína novembrové udalosti spred tridsiatich rokov

V Podtatranskom múzeu vznikol Projekt „Koridor“ k výroèiu Nežnej revolúcie. V rámci projektu vznikol nápad - výzva obyvate¾om, Popradèanom - pamätníkom aj súèasníkom, ktorí zažili demonštrácie a protirežimové stretnutia v novembri 1989. Do areálu múzea môžu prinies... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Vitráže dodávajú sakrálnemu priestoru posvätnos

Plnofarebné návrhy vitráží uznávaného umelca Vincenta Hložníka po dlhých rokoch, èo ležali zrolované v archíve rímskokatolíckeho farského úradu v Poprade, objavil Popradèan Rastislav Ovšonka. Je èastým bádate¾om v jedineèných starých dokumentoch. Spoèiatku si myslel,... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Nežná revolúcia pod Tatrami

V tomto roku si pripomíname 30. výroèie Nežnej revolúcie. Tí skôr narodení si urèite uchovali z tohto obdobia aj mnohé spomienky. Ve¾a faktov však už zapadlo pachom a aj keï zrejme ešte nie je vhodná doba súdi všetky klady a zápory udalostí spred tridsiatich rokov, oživme... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Gymnastky z Košíc kra¾ovali Popradu

V sobotu sa v telocvièni ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici v Poprade konalo 2. kolo Slovenského pohára v športovej gymnastike kategórie C, ktoré zorganizoval domáci ŠK ŠG GY-TA Poprad. Podujatia sa zúèastnili pretekárky zo šestnástich klubov z celého Slovenska, ktoré... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Popradèania o zdie¾ané bicykle neprídu

Mesto Poprad sa v auguste pridalo k trom slovenským mestám, ktoré prevádzkujú bikesharing, èiže zdie¾ané bicykle v spolupráci so spoloènosou Antik. Po troch mesiacoch radnica úspešnos tejto služby vyhodnotila a v tomto projekte chce pokraèova. V Poprade bol bikesharing... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Popradskú Arénu opravujú a modernizujú

Aréna Poprad prechádza v týchto dòoch postupnou opravou a modernizáciou. Nedávno sa ukonèila prvá etapa, ktorý sa týkala najdôležitejšej èasti haly, a to palubovky. Nový šat dostala palubovka nielen náterom, ale aj vyznaèením ihrísk pre halové športy: basketbal,... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Spadnutý strom poškodil náhrobky v Spišskej Sobote

Minulý týždeò v stredu sa na cintoríne v Spišskej Sobote zrútil strom priamo na náhrobky. Pohrebno- cintorínske služby Poprad zaèali po ohlásení škodovej udalosti okamžite kona. Majitelia nieko¾kých hrobových miest na cintoríne v Spišskej Sobote ostali v šoku po tom, èo... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Obmedzenia na oddelení centrálneho príjmu

Z dôvodu realizácie stavebných a rekonštrukèných prác v rámci projektu IROP pod názvom „Zvýšenie produktivity a energetickej efektívnosti Nemocnice Poprad, a. s., prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby“ dochádza k obmedzeniam aj na oddelení centrálneho príjmu, ktorý sa... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Elektrotechnici sa opä stretli v Poprade

Minulý týždeò v stredu a vo štvrtok sa slovenskí a èeskí elektrotechnici po roku opä stretli v Poprade poèas 51. konferencie elektrotechnikov Slovenska. Takéto konferencie bývajú dvakrát do roka – na jar v Bratislave a na jeseò v Poprade. Organizátorom je Slovenský... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new
Struène

V piatok 15. novembra o 17. hod. bude v Tatranskej galérii v Poprade sprístupnená nová výstava ¼uba Stacha s názvom Chvála svetlu. V rámci vernisáže vystúpi Milan Pa¾a, ktorý patrí medzi špièkových slovenských interpretov s hus¾ovým recitálom. 30. VÝROÈIE Nežnej... ...

2019-11-17 20:48 open_in_new