Aktualne Spravy

Nove Zamky Virtualne

Nasledujúca sezóna bude urèite bez Admiralu Vladivostok, vedenie KHL to potvrdilo

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) vo štvrtok potvrdilo, že v sezóne 2020/2021 sa súaž uskutoèní bez klubu Admiral Vladivostok. Ešte v stredu vedenia Prímorského kraja, ktorého súèasou je mesto Vladivostok, informovalo na svojom webe, že... ...

dnes 10:09 open_in_new
Dvaja súrodenci ukradli autá starým rodièom a jazdili po Brne, dievèa nezvládlo policajnú naháòaèku

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pätnásroèné dievèa a jej štrnásroèný brat ukradli v noci zo stredy na štvrtok autá svojim starým rodièom a nekoordinovane sa v nich vozili po noènom Brne. Ako vo štvrtok uviedla Èeská televízia, policajti si najprv všimli zvláštnu jazdu... ...

dnes 10:09 open_in_new
Malé a stredné podniky dostanú finanènú pomoc od štátu, cie¾om je udržanie zamestnanosti

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament schválil podmienky finanènej pomoci malým a stredným podnikom poèas koronakrízy. Cie¾om tejto pomoci je udržanie zamestnanosti a prevádzky v malých a stredných podnikoch poèas nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou Covid-19. ... ...

dnes 01:45 open_in_new
Putin prikázal väèšine ¾udí, aby neprišli do práce až do konca apríla

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vo štvrtok väèšine Rusov, aby neprišli do práce až do konca apríla. Ide o súèas èiastoèného zastavenia hospodárstva s cie¾om obmedzi šírenie koronavírusu. Platia aj výnimky V televíznom prejave k... ...

dnes 01:45 open_in_new
Testovanie obyvate¾ov rómskych osád èi prísna karanténa, vláda odobrila Plán riešenia ochorenia Covid-19

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Testovanie obyvate¾ov rómskych osád za pomoci vojenských lekárov èi prísna karanténa navrátilcov zo zahranièia a kontrola jej dodržiavania. Aj takéto opatrenia predpokladá Plán riešenia ochorenia Covid-19 v marginalizovaných rómskych komunitách... ...

dnes 01:45 open_in_new
Matoviè chce poèas Ve¾kej noci prija výraznejšiu reguláciu vo¾ného pohybu

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Poèas Ve¾kej noci chce premiér Igor Matoviè prija výraznejšiu reguláciu vo¾ného pohybu. V piatok má zasada Ústredný krízový štáb, ktorý bude rieši aj Ve¾kú noc.  "Môže sa to zvrhnú a Slovensko sa premixuje, èo sme si vydobyli... ...

dnes 01:45 open_in_new
Parlament schválil odloženie daòových priznaní, Slováci budú môc zaplati dane až po skonèení pandémie

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament definitívne schválil odloženie daòových priznaní a platenie daní z príjmov za minulý rok, kým neskonèí pandémia nového koronavírusu. Viac o téme: Koronavírus Poslanci totiž vo štvrtok odsúhlasili zákon o niektorých mimoriadnych... ...

dnes 01:45 open_in_new
Európska komisia rozšíri svoje opatrenia, navrhuje zriadi nástroj solidarity vo výške sto miliárd eur

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) ïalej rozširuje svoje opatrenia, navrhuje zriadi nástroj solidarity vo výške 100 miliárd eur s názvom SURE. Komisia chce pomôc pracovníkom udrža si svoje príjmy a pomôc podnikom udrža sa na trhu. Viac o téme:... ...

dnes 01:45 open_in_new
Buïte ostražití, poèas pandémie narastá poèet kybernetických útokov

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - S pandémiou koronavírusu vzrástol aj poèet kybernetických útokov. Informuje o tom Európsky parlament (EP) na svojej webstránke. Koronavírus okrem iného spôsobil aj to, že ¾udia trávia viac èasu doma èi na internete a sú zranite¾nejší voèi rôznym... ...

včera 21:33 open_in_new
Rusko poslalo USA „humanitárnu pomoc“, za polovicu zdravotníckeho materiálu si museli zaplati

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty zaplatili za polovicu zdravotníckeho materiálu, ktorý im tento týždeò v súvislosti s pandémiou koronavírusu poslalo Rusko ako "humanitárnu pomoc". Informovalo o tom ruské ministerstvo zahranièia. Druhú polovicu nákladov pokryl ruský... ...

včera 21:33 open_in_new
Prepúšanie poèas pandémie sa zrých¾uje, v USA pribudlo viac ako šes miliónov nových nezamestnaných

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 6,6 mil. Amerièanov minulý týždeò požiadalo o dávky v nezamestnanosti, èím sa zdvojnásobil rekord z predchádzajúceho týždòa. Považuje sa to za znak toho, že prepúšanie poèas epidémie koronavírusu sa zrých¾uje. Viac o téme:... ...

včera 21:33 open_in_new
Nadácia Zastavme korupciu vyzýva Matovièa, aby èo najskôr sfunkènil nový protikorupèný úrad

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matoviè (O¼aNO) by mal v najbližšej dobe sfunkèni Úrad na ochranu oznamovate¾ov korupcie. Listom ho o to požiadala Nadácia Zastavme korupciu. Mimovládka o tom informovala na svojom profile na sociálnej sieti. Matoviè by pod¾a nadácie... ...

včera 21:33 open_in_new
Premiér Boris Johnson má stále príznaky koronavírusu, lekári mu odporuèili iba sedemdòovú karanténu

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson má aj takmer týždeò po oznámení, že uòho potvrdili koronavírus, stále príznaky nákazy. Premiérov hovorca James Slack informoval, že "má naïalej mierne symptómy". Nie je isté, èi premiér karanténu ukonèí ... ...

včera 21:33 open_in_new
Remišová intenzívne rokuje s ministrami o použití vo¾ných zdrojov EÚ na boj s pandémiou

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ¾udí) intenzívne rokuje s jednotlivými ministrami o možnostiach použitia èasti nezazmluvnených eurofondov na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu. Viac o téme: Koronavírus ... ...

včera 21:33 open_in_new
Aprílové Nota bene už v uliciach nekúpite, predajcov môžete podpori prostredníctvom zbierky

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - ¼udia si aprílové vydanie Nota bene v uliciach nekúpia. Svojich predajcov môžu podpori finanèným darom prostredníctvom krízovej zbierky na stránke www.pomahatjelahke.sk. Ako poïakovanie získa každý darca elektronické vydanie èasopisu priamo do... ...

včera 21:33 open_in_new
Šen-èen sa stal prvým èínskym mestom, ktoré zakázalo jes psy a maèky

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Juhoèínsky Šen-èen sa stal vo štvrtok prvým èínskym mestom, ktoré oficiálne zakázalo predaj a konzumáciu mäsa zo psov a maèiek. Hlavným dôvodom je obava z prípadného prenosu koronavírusu na èloveka z vo¾ne žijúcich zvierat, no šen-èenská... ...

včera 21:33 open_in_new
Grécko sprísnilo opatrenia, obèanom zakázali plávanie v mori aj vodné športy

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Grécku vo štvrtok v rámci ïalšej vlny sprísnenia opatrení na boj proti koronavírusu okrem iného úplne zakázali plávanie v mori èi praktizovanie akýchko¾vek vodných športov vrátane potápania sa. Viac o téme: Koronavírus Už doteraz boli... ...

včera 21:33 open_in_new
Nezamestnaní budú dostáva dávku v nezamestnanosti o mesiac dlhšie, zmení sa aj Zákonník práce

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Nezamestnaní, ktorí si v èase krízovej situácie spôsobenej hrozbou šírenia koronavírusu nedokázali nájs prácu poèas šiestich mesiacov, budú dostáva dávku v nezamestnanosti jeden mesiac navyše. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú vo... ...

včera 21:33 open_in_new
Belgièania ako prví v Európe definitívne ukonèili sezónu, titul pridelili tímu FC Bruggy

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyššie futbalové súaže v jednotlivých krajinách sú z dôvodu pandémie koronavírusu už nieko¾ko týždòov prerušené. Väèšina súaží nechcú ich predstavitelia predèasne ukonèi, pretože dúfajú, že ešte príde èas na ich... ...

včera 21:33 open_in_new
Politológ: Nepredvídate¾nos je Matovièovi na škodu, úvahy o blackoute bez analýz sú preš¾apom

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vyhlásenia predsedu vlády Igora Matovièa (O¼aNO) k prípadnému zavedeniu takzvaného „blackoutu“ na Slovensku svedèia o tom, že premiér je v niektorých situáciách nepredvídate¾ný. To pre výkon funkcie premiéra nie je pozitívna vlastnos a oslabuje... ...

včera 17:21 open_in_new
Tisíce Slovákov èakajú na repatriáciu. Niektorí však odmietajú nastúpi do lietadla, pretože sú stále na dovolenke

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Štátny tajomník ministerstva zahranièných vecí Martin Klus (SaS) informoval, že na repatriáciu zo zahranièia eviduje rezort 3 100 žiadostí a ¾udí privezie po uvo¾není ubytovacích kapacít. Zahranièný výbor parlamentu dnes zobral na vedomie... ...

včera 17:21 open_in_new