Najnovšie Správy Poprad

Titulky

Slávnostné prijatia detí a jubilantov

V obradnej sieni mesta Poprad sa minulú sobotu uskutoènilo slávnostné prijatie detí – malých Popradèanov, ktorí sú najmladšími obèanmi mesta. Boli to: Ondrej Mitz, Alex Hlava, Ján Šustek, Ján Laèný, Martina Karkašová, Matej Majerský, Samuel Rabský, Klára Drugajová,... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Mesto pomôže popradským prvorodièkám

Popradské mamièky budú pri narodení prvého dieaa dostáva od mesta jednorazový príspevok vo výške 200 eur. Nárok naò budú ma iba matky s trvalým pobytom v Poprade pri splnení ïalších podmienok. Zhodli sa na tom poslanci MsZ v Poprade na 5. plánovanom zasadnutí minulý... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new
Popradské kultúrne leto je za nami

Popradské kultúrne leto sa skonèilo v piatok 6. septembra. Na Námestí sv. Egídia sa predstavil herec, spevák, režisér, scenárista a moderátor Josef Laufer, ktorý 11. augusta oslávil 80 rokov. Popri hovorenom slove zaspieval známe piesne ako Mária èi Sbohem lásko, já jedu... ...

2019-09-17 06:21 open_in_new